Türkiye Sermaye Piyasalarında Kaydi Sistem Uygulamaları

Filiz Sancak, Eyüp Bastı
2.546 1.227

Öz


Sermaye Piyasası Kanunu’na eklenen 10/A maddesi, kaydi sistemi Türkiye sermaye piyasalarının
gündemine sokmuş ve bu sistemin Türkiye’deki uygulayıcısı olan Merkezi Kayıt
Kuruluşu’nun önemli bir finansal kurum olarak sermaye piyasasında yer almasının yolunu
açmıştır. Ülkemiz son altı-yedi yılda kaydileştirme konusunda çok ciddi bir mesafe kat
etmiştir. Merkezi kaydi sistem sayesinde artık hisse senetleri, tahviller, borsa yatırım fonları,
varantlar, varlığa dayalı menkul kıymetler ve Devlet İç Borçlanma Senetleri varlıklarını
fiziken değil, elektronik ortamda bir kayıt olarak sürdürmektedirler. Bu çalışmada,
kaydi sistemin ülkemizdeki gelişim süreci ve avantajları ele alınmaktadır.


Anahtar kelimeler


Sermaye Piyasaları, Sermaye Piyasası Kanunu, Kaydi Sistem, Merkezi Kayıt Kuruluşu

Tam metin:

PDF


Referanslar


Aydın, K. (1999), Karşılaştırmalı Edebiyat, Postmodern Bağlamda Algılanışı, Birey Yayıncılık, İstanbul.

Aytaç, G. (2009), Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Say Yayınları, İstanbul.

Baytekin, B. (2006), Kuramsal ve Uygulamalı Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.

Kafka, F. (1983), Erzählungen, Fischer Taschenbuch Verlag GmbH, Frankfurt am Main.

Kefeli, E. (2000), Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemeleri, Bayrak Matbaacılık, İstanbul.

Lenz, S. (2012), Almanca Dersi. (Çev. Ayşe Sarısayın), Everest Yayınları, İstanbul.

Rousseu A.M. ve Pichois Cl. (1994), Karşılaştırmalı Edebiyat, (Çev. Mehmet Yazgan), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbu l.

Ergincan, Yakup, “Hisse Senetlerinin Kaydileştirilmesi: Dünya ve Türkiye Uygulaması”, Geleneksel Finans Sempozyumu 2004, Cilt.2, İstanbul, 2005.

Manavgat, Çağlar “Menkul Kıymetlerin Merkezi Saklanmasında Kullanılan Yöntemin Sözleşmenin Hukuki Niteliğine Etkisi” Batider, 1996, C: 28, S: 4.

Merkezi Kayıt Kuruluşu, 2011 Faaliyet Raporu, http://www.mkk.com.tr/wps/wcm/connect/f4b6d49f5d8f-4e75-b68f-113974a61baa/ Faaliyet_2011.pdf?MOD=AJPERES

Merkezi Kayıt Kuruluşu Hukuk Müşavirliği, Kaydileştirme (Dematerialization), Hizmet İçi Eğitim Belgeleri. Merkezi Kayıt Kuruluşu Web Sitesi, http://www.mkk.com.tr/wps/portal/MKK. Poroy, Reha ve Tekinalp, Ünal, Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2006.

Resmi Gazete, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik, https://www.mkk.com.tr/wps/wcm/connect/2ce76fc9-d7fe-40d2-8feb-8c0cb4203fd2/Y%C3%B6netmelik.pdf?MOD=AJPERES

Resmi Gazete, Sermaye Piyasası Kanunu, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121230-1. htm

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de Takas ve Saklama, Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları, Ankara 1999. Takasbank Faaliyet Raporu 2010, http://www.takasbank.com.tr/UserFiles/Documents/Reports/FaaliyetRaporlari/59c3c5ec-8959-4bd8-9a8c-067be5d34423.pdf

Turanboy, Asuman, “2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na 4487 Sayılı Kanunla Eklenen 10/A Maddesine Göre Kaydi Değer Düzenlemesi” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1999, C: 48, S: 1-4.

Turanboy, Asuman, Varakasız Kıymetli Evrak, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1997.

Ülgen, Hüseyin, Helvacı, Mehmet, Kendigelen, Abuzer ve Kaya, Arslan, Kıymetli Evrak Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2006.

Ünal, Mücahit, Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi, Adalet Yayınevi, Ankara 2011.

Yayla, Ümit, Menkul Kıymetlerin Kaydileştirilmesi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2009.
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.