Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamalarının Kritik Başarı Faktörleri-İMKB Şirketleri Üzerine Bir Çalışma

Serkan Bayraktaroğlu, Kemal Demirci, Metin Uluköy
2.790 1.147

Öz


Kurumsal kaynak planlaması (KKP) sistemleri geleneksel sistemlerden daha farklı ve
karmaşıktır. KKP sistemlerinin karmaşık olması uygulamada önemli riskler taşımasına
neden olmaktadır. Bu riskler örgütün bütününde, KKP sistemleri uygulamalarında ve iş
süreçlerinde görülmektedir. KKP’nin yüksek riskli sistemler olması bu sistemlerin uygulanmasını
zorlaştırmaktadır. KKP önemli yatırım, kaynak ve zaman maliyetlerini ortaya
çıkarmasına rağmen başarıyı garanti etmez. Çalışmamızın amacı, KKP yazılımlarının başarılı
bir biçimde uygulanması için dikkate alınması gereken faktörleri belirlemek ve bu
faktörlerin KKP uygulama başarısı üzerindeki etkisini analiz ederek önerilerde bulunmaktır.
Çalışmamız Türkiye’de faaliyette bulunan ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsa’sında
(İMKB) hisseleri işlem gören işletmeler üzerine yapılan bir uygulamayla açıklanmıştır.


Anahtar kelimeler


Kurumsal Kaynak Planlaması, Başarı faktörleri

Tam metin:

PDF


Referanslar


AHN, B., ve CHOİ S., (2008), “ERP System Selection Using A Simulation-Based AHP Approach: A Case Of Korean Homeshopping Company”, Journal Of The Operational Research Society ,59, 322 –3

AKKERMANS, H., ve HELDEN, K. V. (2002). “Vicious And Virtuous Cycles in ERP Implementation: A Casestudy of Interrelations Between Critical Success Factors”, European Journal of Information Systems, Vol.11, 35-46.

AI-MUDIMIGH, S. A. (2007). “The Role And Impact of Business Process Management In Enterprise Systems Implementation”, Business Process Management Journal, Vol.13 No.6, 866-874.

ALOINI, D., DULMIN, R., ve MININNO, V. (2007), “Risk management in ERP Project Introduction: Reivew Of The Literatüre”, Information&Management, Vol.44, pp. 547-567.

BAGCHI, S., KANUNGA S., ve DOSGUPT S. (2003). “Modeling Use of Enterprise Resource Planning Systems: A path analtic study”, European Journal Information Systems, Vol:12, No.2, 142-158.

BRADFORD, M., ve FLORIN, J. (2003). “Examining The Role Of Innovation Diffusion Factors On The Implementation Success Of Enterprise Resource Planning Systems International”, Journal Of Accounting Information Systems, Vol.4, 205-225

Can UNAL,C., ve GUNER, M.G. (2009), Selection Of ERP Suppliers Using AHP Tools İn The Clothing İndustry, International Journal Of Clothing Science And Technolog, Vol. 21 No. 4, 239-251.

CARSON, A. W. (2005). “Successful Implementation Of Enterprise Resource Planning Software: A Delphi Study”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Capella University, January.

DAVENPORT H. T. (1998). ‘Putting The Enterprise Into The Enterprise Systems’, Arward Business Review, Vol.76, No.121

DEZDAR, S., ve SULAIMAN, A. (2009).“Successful Enterprise Resource Planning Implementation: Taxonomy Of Criticaı Factors”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 109, No. 8, 1037-1052. DOOM, C., MILIS, K., POELMANS, S., ve BLOEMEN, E. (2010). “Critical Success Factors For ERP Implementations in Belgian Smes”, Journal of Enterprise Information Management, Vol.23, No.3, 378-40

EHIE, C. I., ve MADSEN, M. (2005). “Identifying Critical Issues in Enterprise Resource Planning (ERP) Implementation”, Computers in Industry, Vol.56, No.6, 545-557.

ERKAN, T. E. (2008), ERP Kurumsal Kaynak Planlaması, Atılım Üniversitesi Yayınları, Birinci Baskı, Ankara.

FINNEY, S., ve CORBETT M. (2007). ”ERP Implementation: A Compilation And Analysis Of Critical Success Factors”, Business Process Management Journal, Vol.13, No.3, 329-347.

GRABOT, B., ve GENOULAZ, V. B. (2005). “Special Issue On Enterprise Resource Planning (Erp) Systems”, Computers in Industry, Vol.56, No.507, 507-509.

HONG, K. K., ve KİM, G. Y. (2002). “The Criticial Succes Factors For ERP Implementation: An Organizational Fit Perspective”, Information& Management, Vol.40, 25-40.

KINGS F. S., ve BURGESS F.T. (2006). “Beyond Critical Success Factors: A Dynamic Model of Enterprise System Innovation”, International Journal of Information Management, Vol, 26, 59-69. maya katılan işletmelerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamayan yanlış bir yazılımın seçimi KKP uygulamalarının başarılı olma ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. Yanlış yazılım seçimi KKP başarısına etki eden önemli bir faktör olması (Aloini ve diğ., 2007) nedeni ile işletme ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir yazılım seçimi KKP başarısına katkı sağlayacaktır. Aslında yanlış yazılım seçimi işletmelere ciddi zaman ve maliyet kaybına neden olmaktadır. Bu kapsamda katılımcılar için yanlış yazılımın seçimi en önemli problem olarak görmektedirler. Katılımcılar için KKP kurulumu esnasında karşılaştıkları problemlerin dağılımlarına göre stratejik düşünme ve planlama eksikliği ise en az öneme sahip problem olarak görülmektedir. Sonuç olarak, KKP kurulumu esnasında işletmelerin karşılaştıkları problemlerin dikkate alınması gerektiğini göstermektedir. Bu durum KKP başarısına olumlu katkı sağladığı düşünülmektedir.

Çalışma verilerine uygulanan Anova analizi sonucunda; KKP sistem seçiminde dikkat edilen kriterler ve KKP sistem kurulumu esnasında karşılaşılan problemlere ilişkin firma algıları ile KKP başarısına ilişkin algıları arasında anlamlı farklılıklar bulunmamıştır. Firmaların KKP sistemi seçimine ilişkin kriterleri farklı olsa bile KKP sistemi başarısına ilişkin algıları arasında farklılık oluşmamıştır. Buna karşılık firmaların KKP sistemi tercih etme nedenlerine ilişkin algıları ile KKP başarısına ilişkin algıları arasında anlamlı fark görülmüştür. Yani firmaların KKP sistemini tercih etme nedenleri değiştiğinde KKP başarısına ilişkin algılarında da değişiklik oluşmaktadır. Bu durumun KKP yazılım firmaları tarafından dikkate alınması önerilmektedir. Ayrıca firmaların özellikle, işletme süreçlerinin yeniden yapılandırılması ve daha hızlı ve daha doğru karar vermek için KKP yazılımlarını tercih ettiklerinden yazılım firmalarının mevcut yazılımlarını bu durumu dikkate alarak revize etmeleri ve daha fazla sistem esnekliği sağlayarak firmaların beklentilerini daha fazla karşılayabilir kanısındayız. Dolayısıyla sistemi uygulayan firmaların daha fazla beklentisi karşılanmış olacaktır. Bu çalışmadan elde edilen genel sonuç: KKP uygulamalarından yüksek başarı elde edilmesi için, hızlı ve doğru karar vermeyi sağlayacak, bilgi paylaşımını hızlandırıp kolaylaştıracak ve işletme süreçlerini yeniden yapılandırmasına katkıda bulunacak yazılımların oluşturulması, bu yazılımların işlevsel ve düşük maliyetli olması ve firmaların doğru yazılım seçimi yapmalarına olanak sağlayacak yapıda olması gerekmektedir. Çalışma KKP’nin mevcut durumunu ortaya koyarak gelişimine yönelik bu alanda gelecek çalışmalara ışık tutmak amacını gütmektedir. Aynı zamanda çalışma KKP sistemlerinin tasarımı ve başarılı bir şekilde uygulanmasına önemli katkılar sunmaktadır. Sayı: 2 / Mart 2011 - Haziran 2013 Sayı: 2 / Mart 2011 - Haziran 2013
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.