Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının İkna Sürecinde Sosyal İçerikli Reklamların Kullanımı: Bir Çözümleme Örneği

Öykü Ezgi Yıldız, Ceyda Deneçli
2.679 1.960

Öz


Günümüzde sosyal sorumluluk kavramının önemi toplumu bilgilendirmek ve toplumsal
sorunlara önem vermek açısından gerek özel işletmeler gerekse sivil toplum
kuruluşları ve devlet kurumları için giderek artmaktadır. Sosyal sorumluluk projelerinin
temelinde sağlık, çevre, eğitim gibi farklı konularda toplumsal sorunlara önem verilmesi,
bu konularda toplumun refahını geliştirmeye yönelik davranışlarda bulunulması yer
almaktadır. Bu tür sosyal sorumluluk projelerini hedef kitleye duyurmak, hedef kitlede
farkındalık yaratmak ve bireyleri bilgilendirmek amacıyla kullanılan araçlardan biri de
sosyal içerikli reklamlardır. Ancak, sosyal içerikli reklamlarda hedef kitlenin davranışlarının,
düşüncelerinin değiştirilmesinde ikna öğesinin de önemi ortaya çıkmaktadır. İknanın
toplumu bilinçlendirmedeki rolü ve hedef kitlenin algısı üzerindeki etkisi nedeniyle ikna
edici duygusal öğeler ve ikna yöntemleri oldukça önemlidir. Bu çalışmada da trafik kurallarına
uymaya ilişkin bir sosyal sorumluluk kampanyası ele alınarak iknanın sosyal içeriğe
sahip olan bu reklam üzerindeki etkisi incelenmiştir.


Tam metin:

PDF