İç Mekan Tasarımının Kurum Kimliğine Uygunluğunun Ölçülmesine Yönelik Yöntem Önerisi

Deniz Ayşe Yazıcıoğlu, Pınar Seden Meral
2.845 2.077

Öz


Kurumsal kimlik bir kurumun rakipleri arasından sıyrılmasını, başka bir deyişle fark
edilmesini sağlar. Kurumsal kimliğin oluşturulmasında ise o kurumun iç mekân
tasarımı önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle çalışmanın amacı, iç mekân
tasarımının kurum kimliğine uygun olup olmadığının belirlenmesini sağlayacak bir yöntemin
önerilmesi olarak belirlenmiştir. Tanımlanan bu amaç doğrultusunda ilk aşamada kurumsal
kimlik kavramı ve iç mekân tasarımıyla olan ilişkisi tariflenmiştir. İkinci aşamada iç
mekânı oluşturan bileşenlerin farklı şekillerde algılanmalarını sağlayan renk, doku, form
gibi tasarım ögelerinin taşıdıkları anlamlar tanımlanmıştır. Çalışmanın en son aşamasında
ise yöntem önerisinde bulunulmuş ve yöntemin kullanılabilirliği bir örnek uygulamayla
ispatlanmıştır. Çalışma kapsamında önerilen bu yöntemle iç mekân tasarımının kurum
kimliğine hangi oranda uygun olduğu belirlenebilecektir. Ayrıca mekânı oluşturan bileşenlerin
kurum kimliğiyle benzeşmeyen tasarım bileşenleri tespit edilebilecek ve bu tespitler
yardımıyla doğru revizyonlar yapılabilecektir.


Tam metin:

PDF
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.