Yerel Yönetimler Arası İşbirliği Modelleri: Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerindeki Yerel Yönetim Birlikleri Üzerine Bir İnceleme

Gökhan Zengin
3.757 985

Öz


Günümüzde gittikçe artan kentleĢme oranı kentsel sorunlardaki artıĢı ve yetki karmaĢasını
da beraberinde getirmektedir. Kentsel yaĢamdaki sorunların ivedilikle ve
etkin olarak çözülmesi yaĢamsal önem taĢımaktadır. Kentsel yaĢamdan sorumlu
yerel yönetimler günümüzde bazı sorunların çözümünde güç birliği yapmak zorunda
kalmaktadırlar. Yerel yönetimler arası iĢbirliğinin kapsamı; altyapı hizmetlerinden bilgi
alıĢveriĢine oradan da sosyal faaliyetlere kadar çok geniĢ bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu
çalıĢmanın konusunu da yerel yönetimler arası iĢbirliği kavramı, türleri ve yerel yönetim
birlikleri oluĢturmaktadır. Bu amaçla da yerel yönetimler arası iĢbirliği türleri ve yerel
yönetim birliklerine iliĢkin hukuksal modeller hem teorik hem de uygulamalarda ortaya
çıkan sonuçlarla analiz edilmiĢtir. Uygulamaların daha iyi anlaĢılması amacıyla da Türkiye
ve bazı Avrupa Birliği ülkelerindeki yerel yönetim birliklerine örnekler verilmiĢtir.
Örnek verilen ülkelerdeki yerel yönetim birliklerinin yapısı, faaliyetleri ve mali kaynakları
karĢılaĢtırma yapılabilmesi açısından önemlidir. Verilen örneklerden de anlaĢılacağı
gibi Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde yerel yönetimlerin iĢbirliği alanları ve sorumlulukları
farklıdır. Avrupa Birliği ülkelerinde bu tür iĢbirlikleri kentsel altyapı hizmetlerini
gerçekleĢtirirken, Türkiye‟de bu tür faaliyetler gerçekleĢtirilememektedir. Türkiye‟de de
yerel yönetimlerin iĢbirliği yapabilmesinde bir takım yasal engel ve modeller kaldırılmalı,
önemli kamusal hizmetlerin yürütülmesinde yerel yönetim birliklerine sorumluluk ve
bağlantılı olarak yeterli mali teĢvikler sağlanmalıdır.


Tam metin:

PDF
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.