Hakikat-ı Muhammedi Düşüncesi ve Bu Düşüncenin Referanslarını Aktaran İki Kaynak ve Müellifleri

Mustafa Akman
2.005 1.722

Öz


Bu makalede Hakîkat-ı Muhammedî diğer adıyla Nûr-ı Muhammedî kavramı
incelenmekte ve bu kavramın mahiyeti, tarihî serüveni, savunucuları ve bu
kavramın dayandırıldığı delillerin durumu ele alınmaktadır. Ayrıca bahsi
geçen delillerin yer aldığı ve referans değer biçilen iki temel kaynak durumundaki el-
Aclûnî‟nin Keşfu’l-Hafa ve el-Hâkim‟in el-Mustedrek adlı eserleri incelenerek hem
eserler hem de yazarları değerlendirilmeye çalıĢılmaktadır.


Tam metin:

PDF
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.