Soyut Sanatta "Işık-Renk" Olgusu

Ayhan Çetin
3.325 3.680

Öz


Soyut sanat akımı ile birlikte resim sanatı doğayla olan bağıntısını koparmaya baĢlar.
Resim sanatında kendine özgü bir anlatım biçimiyle resimsel araçlar kullanılmaya
baĢlanır. Bu bağlamda rengin ve resmin ıĢığının da doğayla ilgisi yitmiĢtir. Renk
kendine has özellikleriyle ve diğer renklerle olan iliĢkilerle anlaĢılır. Resmin ıĢığı da
yüzeydeki renklerin doygunluk dereceleriyle ve yan yana geliĢleriyle oluĢturdukları
iliĢkilerle ortaya çıkarak oluĢur. Böylece soyut resim sanatında kullanılan rengin ve renkle
ortaya çıkan ıĢığın natüralist bir dille ifade etme zorunluluğu sona ermiĢtir. Bu anlayıĢla
ortaya çıkan sanat eserinde kullanılan rengin ve ıĢığın herhangi bir nesnenin formunu
ortaya çıkarma iĢlevi ortadan kalkmıĢtır. Yani renk ve ıĢık, soyut resim sanatında kendi öz
değerleriyle varlık kazanmıĢlardır.


Tam metin:

PDF
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.