İşletmelerin Pazarlama Eylemlerinin İşletme Performansı İle Müşteri Odaklılık, Yenilik Yapma ve Örgütsel Öğrenme Arasında Ara Değişken Etkisi

Fahri Apaydın
2.686 714

Öz


Araştırmadaki önemli temel değişkenler müşteri odaklılığı, yenilik yapma ve örgütsel
öğrenmeyi ve bazı pazarlama eylemelerini ile performansı kapsamaktadır.
İşletme performansı ile müşteri odaklılığı, yenilik yapma ve örgütsel öğrenme
arasında pazarlama eylemlerinin ara değişken etkisi incelenmektedir. Literatür taramasıyla
yukarıda bahsedilen kavramlar arasındaki ilişkileri gösteren bir model geliştirilmiştir.
Bu modeldeki ilişkiler hipotezlendirilmiş ve bunları test etmek için Türkiye’de farklı
sektörlerdeki küçük ve orta boylu işletmelerden veriler elde edilerek hiyerarşik regresyon
yöntemiyle çeşitli analizler yapılmıştır. Analizlerin sonuçlarından elde edilen bulgular
literatürdeki araştırmaları destekler özelliktedir. Ayrıca bu analizler doğrultusunda uygulayıcılara
ve araştırmacılara çeşitli önerilerde bulunulmaktadır.


Tam metin:

PDF
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.