Dünya'daki Gelişmeler Paralelinde Türkiye'de Değişen Özürlülük Politikaları

Fethi Güngör, Güler Güneş
5.607 1.964

Öz


Dünya‟da özürlülüğe bir hastalık olarak bakan medikal yaklaşımdan, özürlülüğü
engelliliğe dönüştüren düzenleme eksikliklerine odaklanan sosyal yaklaşıma
doğru bir değişim gözlenmektedir. Bu değişime paralel olarak, Türkiye‟de de
özürlülüğe yönelik yasa ve politikalar son yıllarda hızla değişmektedir. Özürlülüğe salt
tıbbi bakış yerine, multi-disipliner ve bio-psiko-sosyal açıdan yaklaşılmakta, yasal düzenlemeler
tüm özür türlerini kapsayacak şekilde oluşturulmaktadır. AB‟ye tam üyelik sürecinin
de etkili olduğu yeni yasal düzenlemeler, özürlü bireylerin, ailelerinin ve sivil toplum
kuruluşlarının da katkılarıyla, sosyal devlet anlayışına uygun olarak gelişimini sürdürmektedir.
22.5.2003 tarih ve 4857 Sayılı İş Kanunu, 01.07.2005 tarih ve 5378 Sayılı
Özürlüler Kanunu, keza özürlülere somut pozitif ayrımcılık getiren 13.02.2011 tarih ve
6111 Sayılı Kanun, Türkiye‟de son yıllarda değişen özürlülük politikalarının önemli
örneklerini teşkil etmektedir.


Tam metin:

PDF