Demokrasinin Dönüşüm Sürecinde Birey, Yurttaş ve Cemaat

Hüseyin Korkut
3.037 1.621

Öz


Son yirmi ila otuz yılda, dünya, teknik, ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan çeşitli değişimler
geçirmektedir. Bu yazı, daha çok bu değişimlerin sosyal ve siyasal boyutuyla ilgilidir. Ekonomik
kaynakların dengesiz dağılımı, sosyal ve siyasal adaletsizlik gibi olumsuz faktörler,
toplumlarda bir değişim talebi doğurmaktadır. Bu talep, farklı dönemlerde, farklı biçimlerde
siyasal düzenleri ve dolayısıyla kuramsal temellerini değişime zorlayabilir. Bu bakımdan,
bireysel, toplumsal ve siyasal talepler değişim olgusunun hem nedenleri hem de sonuçları
içinde yer alır. Bu bağlamda, bu yazıda, demokrasinin dönüşümü, modern devletin ve ona
ilişkin kurumların gelişimi ile birey, yurttaş ve cemaatin taşıdığı anlamların değişimi incelenmeye
çalışılmıştır. Fakat burada, birey, yurttaş ve cemaat kavramları, demokrasinin temel
ilkeleri ekseninde ve özellikle liberal demokraside taşıdıkları anlamları itibariyle, farklı yaklaşımlarla
ve genel bir çerçevede ele alınmaya çalışılmıştır.


Tam metin:

PDF