Kur'an'da İletişimin Önemi ve Bunun Önündeki Engeller

Süleyman Gümrükçüoğlu
2.293 623

Öz


Bütün canlıların varlıklarını sürdürebilmeleri için iletiĢimde bulunmaları zorunludur.
ĠletiĢimin insanın var olması ile özdeĢ olduğu; insanın iletiĢimde bulunduğu
sürece varlığını gerçekleĢtirip, kendini dıĢa açabileceği gerçeği dikkate alındığında;
hangi türden olursa olsun iletiĢimin, insan için hem kiĢisel hem de toplumsal seviyelerde
önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla insanların ve toplumların
ortaya koydukları maddi ve manevi bütün birikimler iletiĢimle gerçekleĢmiĢtir. Bunun
önündeki engeller bu süreci olumsuz etkilemekte, insanın bütün varlık gurupları ile olumsuz
bir iliĢki ve iletiĢim geliĢtirmesine sebep olmaktadır. Bu çalıĢma, iletiĢimin önemine
ve bunun sağlıklı bir Ģekilde gerçekleĢmesi önündeki engellere dikkat çekmektedir. Söz
konusu iletiĢim süreci ve bunu engelleyen unsurların belirlenmesinde Kur‟an‟ın konuyla
ilgili ayetleri, din bilimleri, eğitim psikoloji ve sosyolojisi, antropoloji ve iletiĢim bilimlerinin
verilerinden yararlanılarak iĢlenmiĢtir.


Tam metin:

PDF
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.