İşyerinde Psikolojik Yıldırmanın İş Tatminine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

Esen Özdemir, Agah Sinan Ünsar, Adil Oğuzhan
2.886 1.280

Öz


İşyerinde mobbing, bir veya birkaç kişi tarafından sistematik olarak çalışana karşı
uygulanan ve bu kişinin çaresiz bir duruma düşmesine neden olan davranışlar olarak
tanımlanır. İş tatmini ise işgörenlerin işlerine karşı olan tutumudur. Bu çalışmanın
amacı İşyerlerinde çalışanlara uygulanan mobbing’in iş tatminine olan etkisini belirlemektir.
Araştırma Lüleburgaz’da kamu ve özel bankalarda çalışan memurlar üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Sosyo-Demografik değişkenler ile mobbing ve iş tatmini arasındaki
bağ incelenmiştir. Sonuç olarak mobbingdeki artışın iş tatminini azalttığı tespit edilmiştir.


Tam metin:

PDF
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.