Et-Tekfir: Dawabituhu, Mewabi'uhu, Lewazimuhu Fi Daw'i'l-Kur'an

Ahmet Alabalık
2.211 689

Öz


Bu makalede âyetler ıĢığında Müslümanların tekfir meselesi konu edilmiĢ ve Ģu sonuçlara
ulaĢılmıĢtır: Küfür, insanın sonradan kazandığı bir vasıftır. Zira her insan fıtrat üzere
doğmaktadır. BaĢkalarını küfürle itham etmek anlamına gelen tekfir dünyada ve ahirette
son derece ağır sonuçlar doğuran bir hükümdür ve gözetilmesi gereken bir takım ön
Ģartları bulunmaktadır. Tekfirin âlimler arasında ittifak edilen bazı Ģartları olduğu gibi,
üzerinde ihtilaf bulunan bazı Ģartları da bulunmaktadır. Makalede bu Ģartlar ve etrafındaki
görüĢler detaylı bir Ģekilde ele alınarak bunlar karĢılaĢtırılmıĢtır. Tekfir dairesinin sınırını
daraltan pek çok rivayet bulunmaktadır. Bu rivayetler de makalede ayrıntılı bir Ģekilde
değerlendirilmiĢtir.


Tam metin:

PDF
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.