Türkiye'de Din Eğitimi ve Toplumsal Beklentiler -Konya Örneği-

Yusuf Batar
2.327 1.706

Öz


Bu çalışmanın temle konusu, ülkemizdeki yaygın ve örgün din eğitimiyle ilgili toplumsal
beklentileri analiz etmektir. Bu amaçla, din eğitiminin önemli bir paydası olan
toplum fertlerinin dinle ilişki biçimlerini, almış oldukları din eğitimiyle ilgili değerlendirmelerini,
din eğitimi alınan kurumlarla ilgili yaklaşımlarını, ülkemizde devam etmekte
olan örgün ve yaygın din eğitimi uygulamaları hakkındaki görüşlerini çeşitli değişkenler
bağlamında tespit etmeye dönük bir anket uygulaması yapılmıştır.
Konya İli örneğinde uygulanan anketten elde edilen sonuçlar, Türkiye’nin önemli bir
tartışma konusu olan din eğitimiyle ilgili olarak toplumsal beklentilerin neler olduğu
hakkında fikir vermektedir. Uygulanan anketin ortaya koyduğu sonuçlara göre, katılımcıların
yüzde 90’dan fazlası farklı siyasi kimlik tanımlamalarına rağmen din eğitiminin
gerekliliği konusunda hemfikir görünmekte; din eğitimini laikliğe aykırı bulanların oranı
yüzde 5 civarında; okullarda şu anda uygulanmakta olan din eğitimini yetersiz bulanların
oranı yüzde 80’i aşmakta; aynı zamanda Diyanet’in bu konudaki beklentilere yeterince
cevap veremediğini düşünenlerin oranı da yüzde 75’lik bir orana yaklaşmaktadır. Diğer
yandan ankete katılanların üçte ikiye yakın bir oranı almış olduğu din eğitimini yetersiz
gördüğünü ifade etmektedir. Ayrıca din eğitimi alınan yerler sıralamasında Kuran Kursları
birinci sırada gösterilirken aile ikinci sırada yer almaktadır. Okullar ise din eğitimi
alınan yerler sıralamasında üçüncü sırada yer almaktadır. Dikkat çekici bir husus da,
katılımcıların eğitim düzeylerinin artışına paralel olarak din eğitimi almaya yönelik eğilimlerinde
bariz bir artışın gözlemlenmesidir


Tam metin:

PDF
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.