Yeni Ortaöğretim Fizik Programının Günlük Hayatla İlişkilendirilmesinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Bekir Tanuğur, F.O Bekiroğlu, Cem Gürel, Erol Süzük
2.193 957

Öz


Bu araştırmanın amacı ortaöğretim 9. ve 10. sınıf yeni fizik programının günlük hayatla
ilişkilendirilmesinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Bu amaçla yeni
ortaöğretim fizik programı ile ilgili 9. ve 10. sınıflar için anketler geliştirilmiştir. Araştırmanın
çalışma grubu İstanbul ili Anadolu bölgesindeki düz lise ve Anadolu liselerinde
görev yapan 72 fizik öğretmeninden oluşmaktadır. Elde edilen verilerin öğretmen görüşlerine
göre aritmetik ortalaması hesaplanmış, öğretmenlerin görüşleri sınıf, okul ve kıdem
değişkeni açısından nicel olarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre 9. ve 10 sınıf
ortaöğretim programının kısmen günlük hayatla ilişkilendirilebildiği gözlenmiştir. Ayrıca
öğretmen görüşleriyle sınıf, okul türü ve kıdem değişkeni arasında anlamlı farklılık olmadığı
tespit edilmiştir.


Tam metin:

PDF
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.