Darülmuallimin İle İlgili Bir Nizamname Layihası ve Darülmuallimin'e Giriş Sürecinde Bir İmtihan

Umut Kaya
3.918 2.165

Öz


Bu çalışmada 1848–1924 yılları arasında faaliyet gösteren Osmanlı’nın öğretmen yetiştiren
okulları ile ilgili Osmanlı Arşivi’nde yer alan vesikalara dayanarak bir değerlendirme
yapılacaktır. Buna göre, Dârülmuallimîn’in 1851 ve 1892 yıllarında yayınlanan iki
nizamnamesine ve 1869 yılında yayımlanan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nin
Dârülmuallimîn ile ilgili maddelerine atıfta bulunulduktan sonra Osmanlı Arşivi’nde yer
alan “Dârülmuallimîn’in idadîlere öğretmen yetiştirmek için açılan bölümü” için 1908
yılında kaleme alınan bir nizamname layihası ile 1914 yılında Dârülmuallimîn öğrencilerine
yöneltilen imtihan soruları ve bu sorulara bir öğrencinin vermiş olduğu cevabı içeren
iki belgenin transkripsiyonu verilecektir.


Anahtar kelimeler


Osmanlı, Dârülmuallimîn, Nizamname, Öğretmen

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akyüz, Yahya; (1990), “Dârülmuallimîn İlk Nizamnamesi (1851), Önemi ve Ahmet Cevdet Paşa”, Milli Eğitim, Mart, sy. 95, s.3–20. Akyüz, Yahya; (1998), “Öğretmen Okulu Dışından İlk Kez Öğretmen Atanmasına İlişkin Orijinal Belgeler (1860–1861) ve Tarihi Gelişim”, Milli Eğitim, Ocak-Şubat-Mart, sy. 137, s.6–16. Akyüz, Yahya; (2001), Türk Eğitim Tarihi, İstanbul: Alfa Yayınları. Akyüz, Yahya; (2006), “Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin 160. yılında Dârülmuallimîn’in İlk Yıllarına Toplu ve Yeni Bir Bakış”, OTAM ( Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulamaları Merkezi Dergisi), sy. 20, s.17–58. Altın, Hamza; (2008), 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ve Öğretmen Yetiştirme Tarihimizdeki Yeri”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 13, s.271–283. Bilim, Cahit Yalçın; (2002), Türkiye’de Çağdaş Eğitim Tarihi, Eskişehir. BOA, İrade Dahiliye, 155 / 8034. BOA, İrade Meclis-i Mahsus 126 / 5394. BOA, İrade Meclis-i Vâlâ 211 / 6894. BOA, Maarif Tedrisât-ı Âliye, 15/114. BOA, Maarif Tedrisât-ı Âliye, 61/33. BOA, Yıldız Esas Evrakı 112 / 6. Fortna, Benjamin; (2005), Mekteb-i Hümâyun, İstanbul. Güven, İsmail; (2010), Türk Eğitim Tarihi, Ankara. Hayta, Necdet; (2009), “XX. Yüzyıl Başlarında Dârülmuallimîn”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c.29, no: 5, s.1013–1022. Karlaelçi, Murtaza; (1986), Pozitivizmin Türkiye'ye Girişi, İstanbul. Kazıcı, Ziya; (2004), Osmanlı’da Eğitim-Öğretim, İstanbul. Külekçi, Cahit; (2010), “Dârülmuallimîn Nizamname-i Cedîdi”, Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, sy. 3, s.150–156. OECD 2011 Yılı Raporu, http://www.oecd.org/dataoecd/61/27/48631286.pdf, http://www.oecd.org/document/2/0,3746,en_2649_37455_48634114_1_1_1_37455,00.html Öztürk, Cemil; (1993), “Dârülmuallimîn”, DİA, İstanbul, s.551–552. Sakaoğlu, Necdet; (1991), Osmanlı Eğitim Tarihi, İstanbul. Sakaoğlu, Necdet; (2003), Osmanlıdan Günümüze Eğitim Tarihi, İstanbul. Türer, Ali; (2006), “Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme ve Sorunlar”, Abece Dergisi, Mart/Nisan.