"Korunmaya Muhtaç Yaşlılara Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti Sunulması" Adlı Proje Üzerine Bir Araştırma

Yusuf Genç, Kamil Alptekin
5.651 2.523

Öz


Bu araştırmanın amacı; Düzce İli Gümüşova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen “Korunmaya Muhtaç Yaşlılara Evde Sağlık ve
Bakım Hizmeti Sunulması” adlı projenin, bu projeden yararlanan kişilerin de görüşlerini
alarak genel bir değerlendirmesini yapmaktır. Bu araştırma, nicel araştırma yöntemine
dayalı bir değerlendirme araştırmasıdır. Araştırma, projeden yararlanan 54 bakıma muhtaç
yaşlıdan 45’i ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında; tanıtıcı özelliklere, sunulan
hizmetlere ve bu hizmetlere yönelik örneklem grubunun memnuniyetine ilişkin soruları
içeren anket formu kullanılmıştır. Yaşlıların tamamına yakınının proje kapsamında aldıkları
hizmetlere, bakım ve refakat personelinin davranışlarına, bilgi ve becerilerine ve
ihtiyaç duyduklarında bu personele ulaşabilmeye yönelik memnuniyetleri oldukça yüksektir.
Yaşlıların % 31,1’i personelin kendilerine daha fazla zaman ayırmasını istemektedir.
Bakıma muhtaç yaşlılar proje kapsamında tıbbi hizmetlerden yeterince yararlanamamış
olsalar da evlerinde aldıkları bakım hizmetlerinden memnundurlar. Bu durum uygulamanın
gerekliliği ve önemini ortaya koymaktadır. Uygulama sürecinde yaşanmakta olan
bir takım aksamalara karşılık proje özverili ve başarılı bir şekilde yürütülmektedir.


Anahtar kelimeler


Evde Bakım, Tıbbi Bakım, Evde Bakım Hizmetleri, Sosyal Dışlanma, Korunmaya Muhtaç Yaşlı.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Bauld L, Chesterman J, Judge K; (2000), “Measuring Satisfaction With Social Care

Amongst Older Service Users: Issues From The Literature”. Health And Social Care in The Community, 8(5):316–24 (PMID: 11560702). Cindoruk M, Şen İ.;(2009), “Yaşlının Evde Bakımı”. Türkiye Klinikleri Dergisi, 29(Suppl):110-2. Fadıloğlu Ç, Tokem Y.;(2004), “GeriatrikRehabilitasyonda Hemşirenin Rolü”, Turkish Journal of Geriatrics, 7(4):241-6 Cooper J, Urquart C.; (2005),“The Information Needs And Information-Seeking Behaviours Of Home-Care Workers And Clients Receiving Home Care”. Health Information And Libraries Journal, 22 (2):107–16 (PMID: 15910581). Genç, Y, Alptekin, K.; (2011) “Korunmaya Muhtaç Yaşlılara Evde Sağlık Ve Bakım

Hizmeti Sunulması: Gümüşova Örneği”, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2010 (9-11 Aralık) “Sosyal Kalkınma Ve Sosyal Hizmet, Ankara üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü. Güven, S., Hazer, O.; (1998), “Ülkemizde Evde Bakım Sistemlerinin Aile ve Yaşlılık

Açısından Gereği, Önemi ve Bu Konuda Ev Ekonomistlerinin Yeri”. İstanbul: I. Ulusal Evde Bakım Kongresi Kitabı. Hasson H, Arnetz JE.; (2011), “Care Recipients’ And Family Members’ Perceptions Of Quality Of Older People Care: A Comparison Of Home-Based Care And Nursing Homes. Department Of Business Administration”, Lund University School

Of Economics And Management, Lund, Sweden. Journal of Clinical Nursing, 20 (910):1423-35 (PMID: 21324007). Hellström Y, Halberg IR.; (2001), “Perspectives Of Elderly People Receiving Home

Help On Health, Care And Quality Of Life”, Health And Social Care in the Community, 9(2):61–71 (PMID: 11560722).

Karasar N.; (2010), Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Baskı. Nobel Yayın Dağıtım Tic. Ltd. Şti., Ankara, Pp 77-8. Neuman WL.; (2003), Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. 5th Edition. Boston, Allyn and Bacon, USA: Pearson Education Inc.Pp 24-5. Seyyar A, (2007). İnsan ve Toplum Bilimleri: Ansiklopedik Sosyal Bilimler Sözlüğü. İstanbul: Değişim Yayınları. Seyyar A, Genç Y. (2010). Sosyal Hizmet Terimleri: Ansiklopedik Sosyal Pedagojik Çalışma Sözlüğü. Sakarya Yayıncılık, Adapazarı, Pp 214-8. Sims-Gould J, Martin-Matthews A.; (2010),“We Share The Care: Family Caregivers’ Experiences Of Their Older Relative Receiving Home Support Services”, Health and Social Care In The Community, 2010; 18(4):415–23 (PMID: 20298503). Subaşı N, Öztek Z.; (2006), “Türkiye’de Karşılanamayan Bir Gereksinim: Evde Bakım Hizmeti”, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 5(1):19-31. Şahinöz T, Aydın D.; (2006), Yerel Yönetimlerde Sağlık Hizmetleri, Sağlık Eğitimi ve Yönetimi Derneği Sağlık ve Eğitim Yayınları, Ankara, 2007, Pp 91-2. Ek 1