Japon Atasözlerinde Aile ve Akrabalılık Kavramı

Okan Haluk Akbay
2.616 1.307

Öz


Atasözleri, geçmişten günümüze aktarılan, uzun tecrübe ve gözlemlere dayanılarak oluşturulmuş
ve toplum tarafından benimsenmiş, kısa ve özlü öğütler veren kalıplaşmış sözlerdir.
Atasözleri, toplumun ortak tecrübe, duygu, düşünce, tutum, davranış, dünya görüşü,
inanç ve kültür yapısını yansıtır. Eski kuşakların tecrübelerinden kalma yol gösterici
ve öğüt verici bir nitelik taşıması atasözlerinin başlıca özelliklerinden birisidir. Atasözleri,
bu açılardan bakıldığında paha biçilmez bir kültürel ve folklorik hazine olarak değerlendirilebilir.
Bu çalışma, Japon atasözlerinde aile ve akrabalık kavramlarının ne şekilde ele alındığını
ve Japon toplumunda aile ve akrabalık kavramlarının nasıl algılandığını genel hatlarıyla
ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, Japon atasözleri taranmış ve aile ve akrabalık
kavramlarının imgesine ilişkin başlıca atasözleri belli başlıklar altında toplanarak
değerlendirilmeye çalışılmıştır.


Anahtar kelimeler


Atasözü, Japon atasözleri, Japon Kültürü, Aile, Akrabalık.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Aksan, Doğan; (1990), Her Yönüyle Dil. Ankara: Türk Dil Kurumu

Aksan, Doğan; (1996), Türkçenin Söz Varlığı. Ankara: Engin Yayınları.

Aksoy, Ömer Asım; (1989), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Ergan, Güngör; (1999), “Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Aile ve Akrabalık Anlayışı”, Uluslararası III. Türk Kültürü Kongresi (25-29 Eylul 1999). Cilt: II, Ankara.

Gakken; (1998), Kotowaza Jiten. Tokyo: Gakken.

Hatipoğlu, Vecihe; (1972), Türkçenin Sözdizimi. Ankara: TDK Yayınları.

Ishida H. , Nakao, K. ve Kondô, H.; (2011), Gendai no kaisô shakai 2. Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppankai.

Adachi, K. Kyushu University, Shakaigaku no kiso chishiki http://www.lit.kyushuu.ac.jp/~adachi/academic%20articles/Social%20Welfare/sw_kisochishiki.p df#search='社会学 家族 最小' Erişim tarihi: 16.01.2012

Miyagoshi, Ken; (1991), Koji Kotowaza Jiten. Tokyo: Ôbunsha.

Morioka, Kiyomi; (1972), Kazoku Shakaigaku. Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppankai. Püsküllüoğlu, Ali; (2002), Türk Atasözleri Sözlüğü. Ankara: Arkadaş Yayınevi.

Sağlam, Musa Yaşar; (2004), Atasözleri – Kaybolan Kültür Mirasımız. Ankara: Ürün Yayınları.

Saitô Y. ve Misumi, K.; (2011), Gendai no kaisô shakai 3. Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppankai.

Sanseidô; (1997), Kotowaza Kanyôku Jiten. Tokyo: Sanseidô.

Satô Y. ve Ojima, F.; (2011), Gendai no kaisô shakai 1. Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppankai.

Shin Kokugo Kenkyûkai; (1994), Kotowaza Jiten. Tokyo: ABC Insatsu.

Tanno, Akira; (1999), Kotowaza Jiten. Tokyo: Nihon Jitsugyô Shuppansha.

Tüm, G.; (2010), “Atasözlerinin Değişik Kültür ve Dilleri Anlamadaki Rolü”, Turkish Studies, Volume 5/4, 663-678.

Watanabe, Shizuo.; (Ed.) (1993), Nihon Rekishikan, Tokyo: Shôgakukan.
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.