Bir Doğu Liderliğinin Batı Liderlik Yaklaşımları Perspektifinden Değerlendirilmesi: Konosuke Matsushita

Sümeyra Alpaslan Danışman
4.322 3.826

Öz


Bu çalışmanın amacı, yeni liderlik yaklaşımları açısından Japon bir lider ve yönetici olan
Konosuke MATSUSHITA’nın liderlik davranışlarının incelenmesidir. Japonya’nın günümüzdeki
haline gelmesinde büyük katkısı olan Matsushita’nın seçilmesinin nedeni;
Matsushita’nın liderlik davranışlarının John P. Kotter tarafından Matsushita Liderliği adlı
bir yaklaşım olarak öne sürülmesidir. Yani bir doğu liderinden ziyade, bir doğu liderliği,
batı liderlik yaklaşımlarınca analiz edilmiştir. Günümüzün modern ve yeni liderlik yaklaşımları
bu analize ışık tutmuştur. Liderlik yazınından özellikle analiz için yeni liderlik
yaklaşımlarının tercih edilmesinin nedeni ise; günümüzün batı liderlik anlayışı perspektifinden
20. yüzyıla damgasını vuran bir doğu liderinin ele alınmasıdır.


Anahtar kelimeler


Konosuke Matsushita, Yeni Liderlik Yaklaşımları.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Arıkan, Semra (1999). Öğrenen Örgütlerde Liderliğin Rolü ve Önemi, H.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2).

Arıkan, Semra (2001). Otoriter ve Demokratik Liderlik Tarzları Açısından Atatürk’ün Liderlik Davranışlarının Değerlendirilmesi, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1):231-257.

Baysal, Can ve Erdal Tekarslan, (1998). Davranış Bilimleri, Dönence Basım ve Yayın, İstanbul.

Bittel, Lester R (1984). Leadership: The Key to Management Success, Alexander Hamilton Institute Incorporated, USA.

Conger, J. A., Kanungo, R. N., & Menon, S. T. (2000). Charismatic leadership and follower effects, Journal of Organizational Behavior, 21, 747-767.

Erdoğan, İlhan (1997). İşletmelerde Davranış, Dönence Basın ve Yayın, İstanbul.

Eyal, Ori and Ronit Kark (2004). How do Transformational Leaders Transform Organizations? A Study of The Relationship between Leadership and Entrepreneurship?, Leadership and Policy in Schools, 3:(3):211-235.

Grint, Keith (2001). Leadership: Classical, Contemporary and Critical Approaches, Oxford University Press, New York.

Güney, Salih (2000). Davranış Bilimleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Karlöf, Bengt (1996), Conflict of Leadership, John Wiley and Sons Ltd, England.

Koçel, Tamer (2003). İşletme Yöneticiliği, 9 b., Beta, İstanbul.

Kotter, John P. (2001). Matsushita Liderliği, Çev. Tevfik Ertan, Sistem Yayıncılık, İstanbul.

Kouzes, James M. and Barry Z. Posner (1997). The Leadership Challenge, Jossey-Bass

Publisher/ San Francisco. Maclein, Carole A. And Jeniffer McClean, (2006). Moving From “Youth Leadership

Development” to “Youth in Governance”: Learning Leadership by Doing Leadership, New Directions for Youth Development, Wiley Periodicals, Inc., No: 109, Spring. MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası), (1997), Matsushita Felsefesi, Çev.Ahmet

Gürsel, Mess Yayınları, İstanbul. MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası), (1999), Liderlik, Çev. Meral Tüzel, Harvard Business Review Dergisinden Seçmeler, Mess Yayınları, İstanbul.

Özen Kutanis, Rana, (2004). Yeni Liderlik Yaklaşımları: Sakarya Üniversitesi Öğrencileri

Üzerinde Bir Araştırma, Tarih Siyaset İktisat Yönetim Dergisi, Cumhuriyet’in 8.yılında Ali Fuat Cebesoy Anısına Armağandır. Rafferty, Alannah E. and Griffin Mark A. (2004). Dimensions of Transformational

Leadership: Conseptual and Empirical Extensions, The leadership Quaterly, 15, 329-354. Streers, Richard M., Lyman W. Porter and Gregory A. Bigley (1996), Motivation and Leadership at Work, McGraw-Hill International Editions, Singapore.

Şahin, Abdullah (2003). Yönetici Liderlik, Dolunay Yayınları, Ankara.

Yıldız, Gültekin ve Kadir Ardıç, (2007). Japon İşletmecilik Uygulamaları Türk İşletme

Yönetimine Bir Model Olabilir mi?, http://www.ceterisparibus.net/isletme/makaleler.htm. Yousef, Darwish A. (1998). Correlates of Perceived Leadership Style in a Culturally

Mixed Enviroment, Leadership and Organization Development Journal, 19(5):275-284.