Türkiye ve Brics Ülkelerinin Yabancı Yatırım Endeksleri Açısından Karşılaştırılması

Yılmaz Onur Ari
3.228 3.200

Öz


Doğrudan yabancı yatırımlar günümüz uluslararası ekonomik sistemlerinin etkin bir
parçasıdır ve özellikle gelişmekte olan ülkeler için bir katalizör görevi üstlenmektedir.
Birçok gelişmekte olan ülkenin geçiş sürecinde önemli bir rol oynayan doğrudan yatırımlar
özellikle 90’lı yollardan itibaren ülkeler arasında adeta bir yarışa dönüşmüştür.
Çalışmada performans ve potansiyel endeksleri, iş yapma endeksi ve güven endeksi ele
alınmıştır. Bu endeksler yardımıyla Türkiye ile BRICS ülkeleri karşılaştırılmış ve Türkiye’nin
doğrudan yatırım boyutunda gelişmekte olan ülkeler içindeki yeri daha açık bir
şekilde belirtilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada Türkiye’nin yatırım performansının
BRICS ülkelerine kıyasla istenen düzeyde olmadığı, ancak son yıllarda yabancı yatırımcıya
daha iyi bir iş yapma ortamının hazırlandığı sonucuna ulaşılmıştır.


Anahtar kelimeler


Performans Endeksi, Güven Endeksi, BRICS, Doğrudan Yabancı Yatırım, Gelişmekte Olan Ülkeler.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akın, B. (2010). “Türkiye’de İş Yapma Ortamının Girişimcilik ve Ekonomik Özgürlükler Açısından Değerlendirilmesi”, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 55, 21Alagöz, M., Erdoğan, S. ve Topallı, N. (2008). “Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve ekonomik büyüme: Türkiye deneyimi 1992-2007,” Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 79-89.

At Kearney, (2012). 2012 A.T. Kearney FDI Confidence Index Report.

ATAUM, (2011). Değişen Ekonomik Roller: Euro’ya BRICS Tuğlası. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yıl: 3, Sayı: 36

Berg, J. ve Cazes, S. (2007). “The Doing Business Indicators: Measurement Issues and Political Indicators”, Economic and Labour Market Paper,1-23.

Çapraz, İ. ve Demircioğlu, İ. (2003).Türkiye’den Yurtdışına Doğrudan Sermaye Yatırımları ve Türk Yatırımcıları. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları

Çinko, L. ve Ak, R. (2009). “Doğrudan Yabancı Sermaye Hareketlerinin Makroekonomik Etkileri”, EconAnadolu 2009: Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, 17-19 Haziran 2009. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Gövdere, B. ve Topuz, H. (2009). “Türkiye ve AB’nin Yeni Üyelerinin Yabancı Yatırım Endeskleri Açısından Karşılaştırılması”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 10(1), 117-135.

Lankes, H.P. ve Venables, A.J. (1996). “Foreign Direct Investment in Economic Transition: The Changing Pattern of Investments”, Economics of Transition, 4(2), 331-3

O’Neill, J. (2001). “Building Better Global Economic BRICs”, Global Economics Paper, 66,1Sandalcılar, A.R. (2012). “BRIC Ülkelerinde Ekonomik Büyüme ve İhracat Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,17(1), 161-179.

The World Bank, (2012). Doing Business In a Transparent World Annual Report, Washington, United States of America.

Yörük, N. (2010). “Küresel Finansal Krizin Doğrudan Yabancı Yatırım Akışlarına Etkisi”, Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi.(ss.19852004).Malatya: İnönü Üniversitesi.

Yükseler, Z. (2005). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Ve İş/Yatırım Ortam İlişkisi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 3-35.

The Inward FDI Potential Index-Methodology http://archive.unctad.org/templates/WebFlyer.asp?intItemID=2470〈=1,28.08.2012. The Inward FDI Potential Index-Methodology http://archive.unctad.org/templates/WebFlyer.asp?intItemID=2469〈=1, 29.08.2012 FDI Potential Index (2000-2009) http://archive.unctad.org/sections/dite_dir/docs/WIR11_web%20tab%2028.pdf
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.