Milliyetçilik ve Dil: Dil Milliyetçiliğinin Başarı ve Başarısızlıkları

Alper Kasımoğlu
2.997 2.754

Öz


Milliyetçilik fikri, 20. ve 21. yüzyıllara damgasını vuran, dünyanın birçok yerinde tarihi
yeniden şekillendiren, siyasi inançların en başarılısı ve en etkilisi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Milliyetçilik ideolojisi içerisinde dilin önemli bir yere sahip olduğunu görmekteyiz.
Çünkü ulus-devlet oluşumunda milli bütünlüğün sağlanması ve ortak değerlerin
oluşturulmasında dil önemli bir konuma sahiptir.
Bu kısa çalışmada, dil ve milliyetçilik ilişkisinden hareketle, dil’in etnik kimlik ve ulus
inşasının oluşumundaki yeri ve önemi ile milliyetçilik akımlarında oynadığı rol genel
hatları ile incelenecek, bu bağlamda dil milliyetçiliğinin başarı ve başarısızlıkları ele
alınmaya çalışılacaktır.


Anahtar kelimeler


Milliyetçilik, Ulus, Dil

Tam metin:

PDF


Referanslar


Anderson, Benedict, Hayali Cemaatler, (Çev: İskender Savaşır), Metis Yayınları, İstanbul, 1995.

Barbour, Stephan, Cathie, Carmichael, Language and Nationalism in Europe, Oxford University Press, 2000.

Dieckhoff, Alain, Chrıstophe Jaffrelot, Milliyetçiliği Yeniden Düşünmek, (Çev. Devrim Çetinkasap), İletişim Yayınları, İstanbul, 2010.

Gallner, Ernest, Uluslar ve Ulusculuk, (Çev. Günay Göksu Özdoğan, Büşra Ersanlı Behar), İletişim Yayınları, İstanbul, 2008.

Heywood, Andrew, Siyasi İdeolojiler, (Çev. A. K. Bayram, Ö. Tüfekçi, H. İnaç, Ş. Akın, B. Kalkan) , Adres Yayınları, Ankara, 2006.

Hobsbawm, Eric J., 1780’den Günümüze Milletler ve Milliyetçilik, (Çev: Osman Akınhay), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1995.

Hocaoğlu, Durmuş, “Saldırgan Küreselleşme Çağı ve Yeni Milliyetçilik”, 2023, Sayı 24, Ankara, 2003.

İzzet, Mehmet, Milliyet Nazariyeleri ve Milli Hayat, Ötüken Yayınevi, İstanbul, 1969. Oppenheimer, Franz, Devlet, (Çev: Alâeddin Şenel ve Yavuz Sabuncu), Engin Yayıncılık, İstanbul, 1997.

Öğün, S. Seyfi, Mukayeseli Sosyal Teori ve Tarih Bağlamında Milliyetçilik, Alfa Yayınları, İstanbul, 2000.

Pierson, Christopher, Modern Devlet, (Çev: Dilek Hattatoğlu), Kamera Yayıncılık, İstanbul, 2000.

Smith, Anthony D., Millî Kimlik, (Çev. Bahadır Sina Şener), İletişim Yayınları, İstanbul, 200 Smith, Anthony D., “Milliyetçilik ve Tarihçiler”, (Çev: İsmail Türkmen, Tartışılan Sınırlar Değişen Milliyetçilik), Der: ARMAĞAN Mustafa, Şehir Yayınları, İstanbul, 200 Şahin, Köksal, Küreselleşme Tartışmaları Işığında Ulus Devlet, İlgi Yayınları, İstanbul, 200
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.