Genel Çeviri Kuramlarının Sözlü Çevriye Etkisi ve Sözlü Çeviriyi Yazılı Çeviriden Ayıran Özellikler

Muharrem Tosun, Sevinç Kubukcik
2.288 3.032

Öz


Çeviribilim alanında yaşanan sorunların başında yazılı ve sözlü çeviri arasındaki benzerlik
ve farkların henüz tam tanımlanamamış olması yer alır. Bu durum, hem çevirmen yetiştirmede,
hem de çeviri dünyasının çevirmen algılamasında sorunlara yol açmaktadır.
Yazılı çeviri eğitimi almış ve sözlü çevirmen özelliği olmayan çevirmenlerden profesyonel
sözlü çeviri yapmalarının beklenmesi, ya da tersine, sözlü çeviri eğitimi almış ve
yazılı çevirmen niteliklerine sahip olmayan çevirmenlerden yazılı çevirilerin beklenmesi
önemli bir paradoks olmaya devam etmektedir. Oysa yazılı ve sözlü çevirmenler aynı
çeviri işini yapsalar da, çok farklı özellikler ve bilgi donanımlarına sahip olmalıdırlar. Bu
durum çevirmen eğitiminde belli bir noktadan itibaren bir ayrışmanın gerektiğini ortaya
koymaktadır. Fakat bu ayrışmanın ve iki çevirmen türü arasındaki kuramsal ve yöntemsel
farkın ne olduğu konusu iyice anlaşılmadan böyle bir ayırımın yapılması çevirmen profilinin
sağlıklı yetişmesini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu makale, çeviri alanında yukarıda
sözünü ettiğimiz ikilemi gidermek ve çevirinin ilgili alanları için sağlıklı bir çevirmen
profili yetişmesine katkı sağlama amacını taşımaktadır.


Anahtar kelimeler


Sözlü Çeviri, Çeviri, Çevirmen Eğitimi, Çevirmen Profili.

Tam metin:

PDF


Referanslar


KALİNA, S.; (1998a), Strategische Prozesse beim Dolmetschen-Theoretische Grundlagen, empirische Fallstudien, didaktische Konsequenzen. Tübingen: Narr.

KAUTZ, U.; (2002), Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens, München: Goethe Institut. 2. Baskı.

KURZ, I.; (1996), Simultandolmetschen als Gegenstand der interdisziplinärenForschung. Wien: WUV-Üniversitesi-Verl.

PÖCHHACKER, F.; (2000), Dolmetschen-Konzeptuelle Grundlagen und deskriptive

Untersuchungen. Stauffenburg Verlag. REİSS, K. ve Vermeer, H.J.; (1984), Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie, Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

SNELL-HORNBY, M., Hönig, H. G., Kussmaul, P., Schmitt, P. (Hg.); (1998), Handbuch

Translation, Tübingen Stauffenburg Handbücher. TOSUN, M.; (2002), Dil Edincini Aşan Bir Edim Olarak Çeviri Eylemi-Çeviri Kuramlarının Gelişiminde Paradigma Değişimi, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

TOSUN, M.; (2006), “Kavram, Süreç ve Yöntem Açısından Çeviri Türlerini Sınıflayarak Karşılaştırma Arayışı”. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, Cilt: 8, Sayı 2, s.183-192.

VERMEER, H. J.; (1986), Voraussetzungen für eine Translationstheorie, Einige Kapitel – und

Sprachtheorie. Heidelberg.
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.