Avrupa Birliği Dil Politikaları Ekseninde Çokdillilik Uygulamaları ve Karşılaşılan Dil Sorunu

Murat Yorulmaz
4.192 3.549

Öz


Bu çalışmanın amacı, genelde ön planda olmayan bir konuyu incelemek ve tartışmaya
sunmaktır. Çalışmada, Avrupa Birliği’nin kuruluşundan bu yana eşitlik ilkesine önem
vermesine ve üyeleri arasında eşitliği gerçekleştirme çabasına rağmen eşitlik ilkesine
aykırı hareket etmesi Birliğin dil politikası örneği ile anlatılmaya çalışılacaktır. 23 resmi
dile sahip olan Avrupa Birliği bir taraftan çok dilliliğe önem vermekte, öte yandan çalışma
ortamında ve bilgi erişiminde İngilizce, Fransızca ve Almancanın ağırlığı hissedilmekte,
hatta birçok alanda İngilizcenin baskınlığından dahi bahsedilebilmektedir. Çalışmada,
dil politikasının tarihsel süreci ve resmi altyapısı, çok dilliliğin maliyeti ve faydaları, dil
politikasının uygulanması ve temel sorunları, İngilizcenin baskınlığı, tek ortak dil seçeneğinin
olumlu ve olumsuz yönleri ve Avrupa Birliği’nin dil sorununa çözüm çabaları anlatılacaktır.


Anahtar kelimeler


Avrupa Birliği, AB’nin dil politikası, Resmi diller, İngilizce

Tam metin:

PDF


Referanslar


Avrupa Birliği Antlaşması, Madde 1: ‘an ever closer union among the peoples of Europe, in which decisions are taken as openly as possible and as closely as possible to the citizen’ www.eurlex.europa.eu/en/treaties/ index.htm (05.10.2010). BBC haberi: ‘Irish language recognized by EU’. http://news.bbc.co.

Uk./l/hi/northern_ireland/4088828.stm (05.10.2010). Brüll, Cornelia, ‘Die Sprachenpraxis in den Organen der Europaeischen Union’, http://www.europa-digital.de/text/aktuell /dossier / sprachen/organe.shtml (05.10.2010). Brüll, Cornelia, ‘Die Sprachenpolitik in der Europaeischen Union – Eine Einführung’, http://www.europa-digital.de/text/aktuell/dossir/sprachen/ spachel.shtml (05.10.2010). Cunningham, Kristina, ‘Translating for a larger Union – can we cope with more than 11 languages?’ http://www.europa.eu int/comm/translation /reading/articles/enlargement

_en.htm (05.10.2010). Evans, Lindsey, ‘Sprechen Sie meine Spreche?’, http://www. cafebabel.com/de/dossierprintversion.asp?Id=179 (05.10.2010). Gazzola, Michele, ‘Multilingualism In The European Union And Its Costs’, http://www. eumilano.it/multilinguismo /multilinguismo_unione_ en.htm (09.10.2010). F ‘The Union shall respect the national identities of its Members States, whose systems of government are founded on the principles of democracy.’, http://www.danistay.gov.tr/6%20-%20iyi_yönetim.htm (09.10.2010). McCuskey, Brian, ‘Respecting multilingualism in the enlargement of the European – the organisational challange’, http://www.europea.eu.int/ comm/translation/reading/articles/ enlargement_en.htm (11.10.2010). Monard, Rik, ‘One EU currency, One EU language’, De Standart, 31 Temmuz 1997, Van Someren, Emily, ‘The EU Language Regime: Lingual and Translational Problems’, 2004, s. 6, http//asterix.library.uu.nl/files/scroll /r59/scriptie_05.doc (08.10.2010). Peter Mateja, ‘Topic: EU Working Language’, http://www.debatabase. org.details_print.asp?topicID=288 (05.10.2010). Phillipson, Robert, ‘Union in need of language equality’, The Onestop Magazine. The Magazine for Enlish Language Teachers, http://www.onestopenglish.com/news /magazine /news/philipson_tefl.htm (05.10.2010). Roma Antlaşması, Madde 248: ‘Tek nüsha olarak Flamanca, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olarak kaleme alınan, dört metni de aynı ölçüde geçerli olan bu antlaşma, İtalya Cumhuriyeti Hükümeti arşivlerinde muhafaza edilerek birer sureti antlaşmaya imza koyan diğer Devlet hükümetlerine gönderilir.’ http://www.europa.eu.int/comm/dgs/translation/ navigation/faq/faq_future_en.htm (08.10.2010). Rouse, Tamsin, ‘Language Policy in the Institutions of the EU: Dealing with the lingua fra(n)cas’, 2nd New Zealand European Studies Association Conference, 2902003, s. 6, http://www.europe.canterbury. ac.nz/news/NZESC_tamsin_rouse.pdf (2010).

Van Someren, Emily, ‘The EU Language Regime: Lingual and Translational Problems’, 2004, s. 19-20, http//asterix.library.uu.nl/files/scroll /r59/scriptie_05.doc

(02010). Toggenburg, Gabriel Von, ‘Europas Sprachenbabel: Perle oder Stolperstein’ http://www.cafebabel.com/de/ dossierprintversion.asp?Id=179 (19.10.2010). http://www. europea. eu. int/comm/scic/thescic/history_en.htm (21.10.2010). http://europa.eu.int/comm/dgs/translation/navigation/faq/faq_ language_en.htm

(02011). htpp://www.europa.eu.int/comm/scic/thescic/multilingualism_en.htm (08.10.2011). http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/awareness/ year2001_en.html

(02011). http://europarl.eu.int/presentation/default_tr.htm (08.10.2011). http://www.europa.eu.int/comm/scic/ thescic/multilingualism_en.htm (08.10.2011). http://www. europa.eu.int /comm/scic /thescic /mission .htm (08.10.2011). http://www.europa.eu.int/comm/dgs/translation/navigation/faq/faq_facts_en.htm

(02011). http://europa.eu.int/comm/education/policies/languages/barolang_en.pdf (10.10.2011) http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/languages/index_en.html

(02011). http://www.europadigital.de/text/aktuell/dossier/sprachen/lingua2.shtml (05.10.2011).