Türk İşletme Dünyasından Muhasebe Barter Uygulamaları ve Örnekleri

Cevdet Kızıl, Şadi Evren Şeker, Tamer Avarkan
3.091 1.423

Öz


Yapmış olduğumuz bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyetlerini sürdürmekte olan
barter sistemine üye işletmelerin mal ve hizmet alım satım işlemlerini gerçekleştirmede
kullandıkları takas işlemleri ile ilgili bilgiler aktarmaktır. Bilindiği üzere, takas işlemleri
yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Para icad olmadan önce insanlar, ihtiyaçlarını ürettikleri
ürünleri birbirleri ile değiş tokuş ederek karşılamaktaydı. Günümüzde ise barter sisteminin
gelişmesiyle birlikte artık firmalar da en ucuz finansman kaynağı olarak barter
sistemine üye olup sistem üzerinden takas işlemleri gerçekleştirerek faaliyetlerini sürdürmektedirler.
Böylece banka kredilerine ödenmekte olan yüksek faiz oranlarının da önüne
geçilmektedir. Hazırlamış olduğumuz bu çalışmada, Türkiye’de barter sistemine üye olan
işletmelerin uygulamada muhasebe kayıtlarının ne yönde gerçekleştirildiği örnekleriyle
gösterilmekte ve incelenmektedir.


Anahtar kelimeler


Muhasebe, Finansman, İşletme, Barter, Türk Ticaret Kanunu

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17828/yasbed.26520

Referanslar


ACAR Durmuş; TEKŞEN Ömer (2007/1-18); Barter Sisteminin Muhasebe Uygulamaları Açısından İncelenmesi; Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, s.2.

AKŞAM GAZETESİ; Kamu Borçlarına Barter Çözümü, 18.03.2005.

ALOMALİYE, Barter, Alomaliye Resmi Websitesi, 2000, http://www.alomaliye.com/ barter.htm.

ARZOVA, Burak; Barter İşlemleri,Türkmen Kitabevi İstanbul 2000, s.1.

ATABEY, Ata ve YILMAZ, Baki (2001), Geleceğin finansman Tekniği: Barter ve Muhasebeleştirilmesi, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, s. 6

BARAÇLI, Hayri ve İME, Mustafa; (2002) Döner Varlıklardan Stokların Yönetimi, Yıldız Teknik Üniversitesi Ders Notları, http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/web/userCourseMaterials/ ime_4549a8526ecdab5b9801395fa9d97f23.ppt

Bayrav, M.Hanifi(2009); Alternatif Ticaret ve Finansman Tekniği Olarak Barter Sistemi; Yüksek Lisans Tezi.

CENGİZ Funda; ÜNGÜREN Engin; ENGİN Cengiz (2011/101-120); Konaklama İşletmelerinin Pazarlama Departmanı Yöneticilerinin Barter Sisteminin Pazarlama fonksiyonuna Etkisine İlişkin Tutumlarını Ölçmeye Yönelik Uygulama; Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi.

ÇIMAT, Ali ve AVCI, Mehmet; (2002) Türkiye’de Barter Sisteminin Hukuki Dayanağı ve Muhasebeleştirilmesi, www.archive.ismmmo.org.tr/.../24%2060%20ALİ%20 ÇIMAT %20 %20MEHMET%20AVCI.doc.

ERKAN, Mehmet, Yeni Bir finansman Aracı: Barter, Vergi Dünyası, Sayı: 221, Ocak 2000, s. 92.

GÜLER Ender; YILMAZ Baki; (2009/Eylül); Barter İşlemleri ve Türkiye’de Uygulamanın Değerlendirilmesi; Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi.

HATUNOĞLU Zeynep; BİLGİNER Mesut (2013/ARALIK); Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Açısından Barter; Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. KOÇ, Emel; Takas Büyümüş Barter Olmuş, Hukuk Gündemi, s. 30-35.

MUHASEBE KULÜBÜ; Barter Kavramı ve Barter Sisteminin Genel İşleyişi, Muhasebe Kulübü Resmi Web Sitesi, 2014, https://muhasebekulubu.net/makaleler/ticaret-kanunu/barter-kavrami-ve-barter-sisteminin-genel-isleyisi-395.html.

ODUNCUOĞLU, Funda;(2007);Konaklama İşletmelerinde Barter Sistemi Uygulamasının Pazarlama fonksiyonuna Etkisinin Analizi;Yüksek Lisans Tezi.

POLAT(2002);Bir finansman Tekniği Olarak Barter Sistemi, İşleyişi ve Türkiye’deki

Barter Uygulamaları ;Yüksek Lisans Tezi. ŞİMŞEK,M.Sırrı . Parasız Ticaret Barter, İstanbul Kapital Medya Hizmetleri, 2004., s.

WORLD BARTER, Neden Barter?, World Barter Resmi Websitesi, 2009, http://www. worldbarter.com.tr/nedenbarter.htm.

TÜM, Kayahan; (2008) Barter Sistemi ve Muhasebe Uygulamaları, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt12, Sayı: 1, ss.1-18.

YARDIMCIOĞLU, Mahmut, Bir finansal Tekniğin Muhasebe Disiplini Yönünden İrdelenmesi: Barter, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Sayı: 10, Yıl: 9, s. 124. YATIRIM BARTER, Barter Nedir?, Yatırım Barter Resmi Websitesi, 2011, http://www. yatirimbarter.com/

YATIRIM BARTER, Barter Sisteminin Avantajları, Yatırım Barter Resmi Websitesi, 2011, http://www.yatirimbarter.com/index.php/barter/barter-sisteminin-avantajlari.html.

YOLAÇAN, Neslihan;(2010) Barter Sistemi ve Türkiye’de Hizmet Sektöründe Bir

Uygulama; Yüksek Lisans Tezi.
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.