Milli Mücadele’de Atatürk İle Claude Farrere’in İzmit’i Ziyareti

Tarık Saygı
3.191 2.081

Öz


18 Haziran 1922’de Atatürk ile Türk dostu Fransız yazar Claude Farrère arasında yazarın
isteği üzerine İzmit’te bir görüşme yapılmıştır. Atatürk Büyük Taarruz öncesinde
Kocaeli Grubu’nu denetlemek üzerine Adapazarı’na gelmiş, Claude Farrère de ziyaret için
bulunduğu İstanbul’dan denizyolu ile gelerek Atatürk ile görüşmüştür. Görüşme her iki
taraf için de büyük bir samimiyet ve anlayış içinde geçmiştir. Claude Farrère görüşmeden
sonra Atatürk ile beraber Adapazarı’na kadar gitmiştir. Anadolu Hareketi’nin Fransa’nın
desteğini sağlaması ve Milli Mücadele’nin Avrupa’da tanınması açısından görüşmenin
önemi büyüktür.


Anahtar kelimeler


İzmit, Adapazarı, Atatürk, Claude Farrère, Milli Mücadele.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17828/yasbed.68902

Referanslar


Resmi Yayınlar TBMM Zabıt Ceridesi (21.6.1922). Devre: 1, Cilt: 20, İçtima Senesi: 3. Kitaplar

Akyüz, Yahya (1975). Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu 1919-1922. Ankara: TTK Basımevi.

Atatürk, Kemal (2000). Nutuk (1919-1927). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.

Çam, Yusuf (1993). Milli Mücadele’de İzmit Sancağı. Orhan Ofset Basımevi.

Önder, Mehmet (1998). Atatürk’ün Yurt Gezileri. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Özel, Sabahattin (2009). Milli Mücadele’de İzmit-Adapazarı ve Atatürk. Gözden Geçirilmiş İkinci Basım. İstanbul: Derin Yayınları.

Özalp, Kazım (1998). Milli Mücadele (1919-1922). Ankara: TTK Basımevi.

Öztüre, Avni (1981). İzmit Tarihi. Avni Öztüre Yayınları.

Sarıhan, Zeki (1996). Kurtuluş Savaşı Günlüğü 4, Sakarya Savaşı’ndan Lozan’ın Açılışına (23 Ağustos 1921-20 Kasım 1922). Ankara: TTK Basımevi.

Sonyel, Salahi R. (1986). Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika II. Ankara: TTK Basımevi.

Sözer, Vural (1998). Atatürklü Günler. İstanbul: Bar Ajans Yayınları.

Yüce, Rifat (1945). Kocaeli Tarih ve Rehberi. İzmit: Türk Yolu Matbaası. ------- (1998). İzmit ve Çevresi Tarihi. İzmit: Kocaeli Ofset Matbaacılık.

Diğer Basılı Yayınlar Akşam Anadolu’da Yenigün İkdam Vakit Yeni Şark Tezler Şahin, Hatice, (2006). İstanbul ve Anadolu Basınına Göre İzmit ve Çevresi (1921-1923). Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adapazarı.

Elektronik Kaynaklar İnternet Adresi; http://www.msxlabs.org/, Erişim Tarihi: 16.9.2012

İnternet Adresi; http://www.ambafrance-tr.org/, Erişim Tarihi:21.09.2012

Hülya Baykal, “Kurtuluş Savaşı’nda Türk-Fransız İlişkileri ve Bir Fransız Türk Dostu Albay Mougin”, İnternet Adresi; http://www.dergiler.ankara.edu.tr/, Erişim Tarihi: 10.10.2012

Ramazan Tosun, “Türkiye Cumhuriyeti’ne Batı Kamuoyu’nun Bakışı”, İnternet Adresi; http://www. sbe.erciyes.edu.tr/, Erişim Tarihi: 05.11.2012

Milli Mücadele’de Atatürk ile Claude Farrere’in İzmit’i Ziyareti EKLER Fransız romancı Claude Farrère’in İzmit’te Atatürk tarafından Karşılanışı. Atatürk ve Farrère 18 Haziran 1922’de İzmit’te Köşk bahçesinde yemek yerlerken 1922 yılında çekilen bu fotoğrafta Atatürk ve Claude Farrère yan yana görülmektedir.