Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Yalova Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama

Duygu * TALİH AKKAYA, Emel YILDIZ, Yasemin KOLDERE AKIN
3.061 1.061

Öz


Özellikle son yıllarda küreselleşmeyle birlikte yoğun rekabet ortamının yaygınlaşması girişimcilik kavramının önemini daha da arttırmıştır. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte önemi giderek artan girişimcilik, ekonomik kalkınma ve istihdam yaratmanın temel faktörlerinden biri haline gelmiştir. Girişimcilik potansiyeli birçok faktörden etkilenmektedir. Bu faktörlerden biri de kişilik özellikleridir.
Çalışmanın temel amacı, gelecekte girişimci olmayı planlayan üniversite öğrencileri ile planlamayanlar arasında kişilik özellikleri bakımından fark olup olmadığını belirlemektir. Bu amaçtan yola çıkarak girişimci ve girişimcilik kavramları ile girişimci kişilik özellikleri üzerinde durulmuş, ardından anket yöntemiyle bu özelliklerin potansiyel girişimciler olan üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimine etkisi incelenmiş ve elde edilen veriler analiz edilerek değerlendirilmiştir.


Anahtar kelimeler


Girişimcilik, Kişilik Özellikleri, Üniversite Öğrencileri

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17828/yasbed.61246

Referanslar


Altuntaş, G. ve Dönmez, D. (2010). Girişimcilik Yönelimi ve Örgütsel Performans İlişkisi: Çanakkale Bölgesinde Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. İstanbul Üniversi- tesi İşletme Fakültesi Dergisi, 39(1): 50-74.

Arasteh, H., Enayati, T., Zameni, F. ve Khademloo, A. (2012). Entrepreneurial Persona- lity Characteristics of University Students: A Case Study. Social and Behavioral Sciences, 46, 5736-5740.

Dündar, S. ve Ağca, V. (2007). Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisans Öğrencilerinin Girişim- cilik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1): 121-142.

Fairlie, R. W. ve Holleran, W. (2012). Entrepreneurship Training, Risk Aversion and Other Personality Traits: Evidence from A Random Experiment. Journal of Economic Psychology, 33: 366-378.

Gürol, Y. ve Atsan, N. (2006). Entrepreneurial Characteristics Amongst University Students Some Insides for Entrepreneurship Education and Training in Turkey. Education + Training, 48(1): 25-38.

İşcan, Ö. F. ve Kaygın, E. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Be- lirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2): 443-462.

Koh, H. C. (1996). Testing Hypotheses of Entrepreneurial Characteristics A Study of Hong Kong MBA Students. Journal of Managerial Psychology, 11(3): 12-25.

Korkmaz, O. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yö- nelik Bir Araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14:2, 2012, 209-226.

Okhomina, D. A. (2010). The Relationship Between Personality Traits and Entrepreneurial Behavior And The Moderating Role of A Supportive Environment. International Journal of Business and Economics Perspectives, 5(1): 139-154.

Ören, K. ve Biçkes, M. (2011). Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Potansiyeli Üzerindeki Etkileri (Nevşehir’deki Yüksek Öğrenim Öğrencileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma). Süley- man Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3): 67-86.

Yıldız, S. (2011). The Relationship Between Entrepreneurship Traits and Personality Type: A Research in Turkey. International Journal of Academic Research, 4(3): 83-88.

Zarafshani, K. ve Rajabi, S. (2011). Effects of Personality Traits on Entrepreneurial Intenti- ons: An Empirical Study in Iran. International Journal of Management, 28(3): 630-641.
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.