1921 Maarif Kongresi’nin Türk Eğitim Tarihindeki Yeri Ve Önemi

Erol KAPLUHAN
26.747 7.718

Öz


1921 yılında Ankara’da toplanan Maarif Kongresi’nin eğitim tarihimiz içinde önemli bir yeri vardır. Bu kongre okul ve öğrenci mevcudunu tespit etmek, bu konuda yapılması gereken çalışmaları belirlemek ve eğitime millî bir yön vermek amacıyla toplanmıştır. Eğitim tarihimizde bir dönemin başlangıcı olarak görülmesi gereken bu kongrede Atatürk, eğitim, bilim ve kültür alanındaki düşüncelerini, yapılacak inkılâpların esaslarını, öğretmenler için neler düşündüğünü ve onlardan neler beklediğini anlatan tarihî bir konuşma yapmıştır. Yeni kurulan devletin çağdaşlaşma yolunda ilerlemesi için atılan adımların, yapılan inkılâpların halk tarafından benimsenmesinde, eğitim alanındaki yenilikler büyük rol oynamıştır. Türk Milleti için Kurtuluş Savaşının önemi ne kadar büyükse, bu savaşın en bunalımlı günlerinde toplanan Maarif Kongresinin de Türk eğitim tarihi açısından önemi büyüktür ve milli eğitim ve kültür politikalarının mihenk taşını oluşturmaktadır.

Anahtar kelimeler


Maarif Kongresi, Eğitim, Türk Eğitim Tarihi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17828/yasbed.05955

Referanslar


Akyüz, Y. (2009). Türk Eğitim Tarihi (M.Ö. 1000-M.S. 2009), 14. Baskı, Pegem Akademi Yayıncılık, Baskı Cantekin Matbaası, Ankara.

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri (ASD), Cilt I-III (Açıklamalı Dizin İle) (2006), 5. Baskı, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları:1, Ankara.

Çağlar, B. K. (1967), Bugünkü Diliyle Atatürk’ün Söylevleri, A.Ü. Basımevi, Ankara.

Demiroğlu, C. (Temmuz 1986), “Atatürk ve Gençlik”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. II, Sayı: 6, s. 603, Ankara.

Ergün, M. (1997), Atatürk Devri Türk Eğitimi, (I.Baskı Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakülte- si Yayınları No:325, Ankara 1982), 2. Baskı, Ankara: Ocak Yayınları.

Hakimiyet-i Milliye Gazetesi:21 Temmuz 1921, Maarif Kongresi, Pek Veciz Bir Nutuk.

Karagözoğlu, G. (1985), “Atatürk’ün Eğitim Savası”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt:2, Sayı:4, s. 193–213, Ankara.

Kocatürk, U. (1984), Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, III. Basım, s. 162, Ankara.

Milli Eğitim Şuraları (1939-1993) , (1995), T. C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Şûra Genel Sekreterliği. Millî Eğitim Basımevi, Ankara.

Sarıhan Z. (2009), 1921 Maarif Kongresi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları:4715, Bilim ve Kültür Eserleri: 1493, Ankara.

Tikin, A. (1986), “Atatürk ve Gençlik”, İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Yıllığı I, s. 94. İstanbul.

Tonguç, İ. H. (1946), İlköğretim Kavramı, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Yenigün, (14 Temmuz 1921), “Maarif Kongresi”, Sayı: 657-279, s.1, sü. 6.