Yapısal İşlevselci Teori ve Toplumsal Tabakalaşma

Kemal AYDIN
11.905 3.950

Öz


Bu çalışmada yapısal işlevselcilerin tabakalaşama ve eşitsizlik konusuna yaklaşımları incelenmektedir. Makalenin ilk bölümünde işlevselci ekölün öncülerine kısaca değinilmektedir. İkinci bölümde Durkheim’in tabakalaşmaya bakış açısı iş bölümü, anomik ve baskıcı iş bölümü, devletin tabakalaşmadaki rolü ve meslek birlikleri çerçevesinde çözümlenerek, tabakalaşma açısından Durkheim, Marx ve Weber ile mukayese edilmektedir. Üçüncü bölümde 1950’li yıllardan sonra sosyoloji alanında geliştirilen modern yapısal işlevselciliğin tabakalaşma teorileri Parsons ve Davis Moore örneğinden hareketle özetlenmekte ve son bölümde çatışma, uyum, güç/iktidar ve sosyal eşitsizlik kavramlarının yapısal işlevselci tabakalaşma ekolünde hangi bağlamlarda tartışıldığı irdelenmektedir.

Anahtar kelimeler


Toplumsal tabakalaşma, yapısal işlevselcilik, Durkheim, Parsons, Davis ve Moore

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17828/yasbed.22507

Referanslar


Blau, Peter ve Duncan Otis Dudley (1967). “The American Occupational Structure”, New York: Wiley.

Coser, Lewis A. (2008). “Sosyolojik Düşüncenin Ustaları”, (Himmet Hülür, Serhat Toker, İbrahim Mazman, Çev), De Ki Basım Yayım Ltd. Şti.

Davis Kinsley, Moore Wilbert E. (1945). “Some Principles of Stratification”, American Sociological Review, Volume 10, No 2: 242-249.

Durkheim, Emile (2006.) “Toplumsal İşbölümü”, (Orijinal Yayın Tarihi 1893; Özer Ozan- kaya, Çev). Cem Yayınevi.

George Ritzer (2008). Auguste Comte, In The Blackwell Companion to Major Classical Social Theorists (pp27–55). Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.

Goldhorpe, Jhon H., ve Keith Hope (1974). “The Social Grading in Occupations: A New Approach and Scale”. Oxford: Clarendon Press.

Grabb G. Edward (1984). “Theories of Social Inequality an Introduction”, Holt, Rinehart and Winston of Canada, Limited.

Grusky, D. B.& Galescu, Gabriela (2014). “Is Durkheim a Class Analyst”, http://web.stan- ford.edu/group/scspi/grusky/article_files/durkheim_class_analyst.pdf

Kongar, Emre (1985). “Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği”, Dördüncü Basım, Remzi Kitapevi, İstanbul.

Kösemihal, Nurettin Şazi (1968). ” Sosyoloji Tarihi” (Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı) Remzi Kitapevi.

Kösemihal, Nurettin Şazi (1993). “Durkheim Sosyolojisi”, Remzi Kitabevi. İstanbul.

Manza, Jeff ve Brooks, Clem (1998). “Social Cleavages and Political Change”, Oxford: Oxford University Press.

Mills, Wright (1974). “İktidar Seçkinleri”, Bilgi Yayınevi, Ankara

(Modern Theories of Social Stratification, Erişim Tarihi, 2014, http://homepage.ntu.edu. tw/~khsu/mobile/ch5c.pdf

Morrison, Ken (2006). “Marx, Durkheim, Weber: Formation of Social Thought”, Sage Publication.

Parsons, Talcott (2005). “The Social System” , Published in the Taylor and Francis e- Lib- rary. http://home.ku.edu.tr/~mbaker/CSHS503/TalcottParsonsSocialSystem.pdf

Parsons, Talcott (1961). “The Structure of Social Action” , New York: Free Press.

Parsons, Talcott (1940). “An Analytical Approach to the Theory of Social Stratification”, American Journal of Sociology, Volume 45, Issue 6: 841-862.

Ritzer, George (1992). “Sociological Theory”, (Ümit Tatlıcan, Çev) McGraw-Hill, Third Edition.

http://www.umittatlican.com/files/Emile%20Durkheim%20(Ritzer,%201992).pdf

Ritzer, George (2011). “Modern Sosyoloji Kuramları” (Himmet Hülür, Çev), De Ki Basım Yayım Ltd. Şti.

Swingewood, Alan (1998). “Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi”, (Osman Akınhay, Çev.), Bilim ve Sanat Yayınları.

Tumin, Melvin M. 1953. “Some Principles of Stratification: A Critical Analysis.” American Sociological Review, 18(4):387–393.

Turner, Bryan S. (2007). “Eşitlik”, (Bahadır Sina Şener, Çev), Dost Kitabevi.

Wallace, Ruth ve Wolfe, Alison (2012). “Çağdaş Sosyoloji Kuramları: Klasik Geleneğin Genişletilmesi”, (Çevirenler, Leyla Elburuz ve Rami Ayaz), 3. Baskı, Doğu Batı Yayınları.
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.