Türkiye’nin Sınıraşan Sular Sorunu

Ramazan ERDAĞ
2.665 507

Öz


Hızla artan dünya nüfusu, enerji kaynaklarına olan bağlılığın artması ve tarım alanlarının veriminin artırılması gibi sorunlar açısından su hayati bir öneme
sahiptir. Türkiye’nin su potansiyeli ve komşu ülkelerle sorunlarının incelendiği bu çalışmanın birinci bölümünde Türkiye’deki su durumu ve mevcut su kaynakları
analiz edilmektedir. Makalenin diğer bölümünde Türkiye’nin sınıraşan suları, bu sularla ilgili komşu ülkeleri ile yaşadığı sorunlar ve Türkiye’nin konuya ilişkin temel politikaları ile ilgili ülkelerin konuya yaklaşımları irdelenecektir.
Makalede ayrıca sınıraşan sular konusunun uluslararası hukuktaki konumu ve Türkiye-Avrupa Birliği üyelik müzakerelerindeki önemine değinilecektir. Makale,
Türkiye’nin sorunun çözümüne ilişkin sunduğu öneriler ile taraf ülkelerin politikalarının değerlendirilmesi ile sonuçlandırılmaktadır. Makalede konu ile ilgili
yayımlanmış olan yerli ve yabancı yayınlara ulaşılmış, ilgili kurum ve kuruluşların hazırladığı yayın ve raporlar taranarak güncel sayısal veriler elde edilmiştir.
Makalede ayrıca su kaynaklarının mevcut durumu, sınıraşan suların konumu ve soruna ilişkin problem sahalarının daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla tablo, grafik ve haritalar kullanılmıştır. Makalede sınıraşan sular sorunun giderek uluslararası alana taşındığına dikkat çekilmektedir.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17828/yasbed.52053

                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.