Kur’ân Lügatı İlmi Açısından Hz. Îsâ’nın (a.s.) Ref’i ve Nüzûlü

Süleyman AYDIN
1.716 2.328

Öz


Hz. Îsâ’nın (a.s.) ref’i ve nüzûlüne iman meselesi İslâm dünyasındaki Batılılaşma ve modernleşme hareketlerinin tetiklediği düşünce atmosferinde modern
zamanlarda sıklıkla tartışmaya açılan konulardan biri haline gelmiş olup günümüzde de bu tür tartışmalar gündemdeki yerini muhafaza etmektedir. Geleneksel
ilmî birikimi ve buna bağlı olarak klasik düşünce yöntemlerini tartışmaya açan modernist akımlar bu meselede özellikle rivayetlere dayalı geleneksel açıklama
biçimlerini, bu rivayetlerin toptan uydurma oldukları varsayımına dayandırarak reddetme cihetine gitmişlerdir. Kur’ân’ın kendisine vahyedildiği peygamberin
ilgili hadislerini göz ardı etmenin metodik açmazlarını ve İslâmî düşünce açısından taşıdığı sakıncalı sonuçlarını kabul etmekle birlikte tartışmanın tarafların ortak kabulleri üzerinde yürütülmesi bakımından söz konusu modernist yaklaşımın
bizzat Kur’ân açısından doğruluğunun test edilmesi gerektiği açıktır.

İşte bu sebeple makalede konu Kur’ân eksenli kalınarak kaleme alınmıştır. Bu çerçevede Arap dilinin, Kur’ân lügatının ve Kur’ân›ın Kur’ân›la tefsiri anlayışının gerekleri dikkate alınarak mesele incelenmiştir. Ayrıca konulu tefsir ilminin yöntemleri de göz önünde tutularak konu bütünlüğü bakımından ilgili Kur’ân âyetleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu araştırmanın tezi ve vardığı sonuç Hz. Îsâ’nın (a.s.) ölmediği, hâlâ yaşadığı ve kıyamete yakın yeryüzüne ineceği olgularının birer Kur’ânî hakîkat olduğudur.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17828/yasbed.47567