Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 4, Sayı 8 (2014) 11 Eylül Sonrası ABD’nin Irak İşgali Sürecinde Hegemonya-Emperyalizm Tartışmalarına Eleştirel Bir Bakış Öz   PDF
Murat ALAKEL, Ahmet Safa YILDIRIM
 
Cilt 4, Sayı 8 (2014) 1921 Maarif Kongresi’nin Türk Eğitim Tarihindeki Yeri Ve Önemi Öz   PDF
Erol KAPLUHAN
 
Cilt 5, Sayı 10 (2015) AB’nin Dış Politikası Açısından Filistin-İsrail Sorununa Temel Yaklaşımı ve Araçları: Deklarasyonlar ve Ekonomik Yardımlar Öz   PDF
Kenan DAĞCI, Elif SAK
 
Cilt 1, Sayı 1 (2011) Ali Seyyar'ın "Tıbbi Sosyal Hizmetlerde Manevi Bakım" Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme Öz   PDF
Güler Güneş
 
Cilt 4, Sayı 8 (2014) Ankara-İzmir-İstanbul’da İşveren Ve Kendi Hesabına Çalışan Kadınlar (Kadın Girişimciler) Ve Swot Analizi İle Değerlendirilmesi Öz   PDF
Sevtap KESKİN
 
Cilt 3, Sayı 5 (2013) Avrupa Birliği Dil Politikaları Ekseninde Çokdillilik Uygulamaları ve Karşılaşılan Dil Sorunu Öz   PDF
Murat Yorulmaz
 
Cilt 1, Sayı 2 (2011) Avrupa Birliği Dil Politikaları ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Uyum Süreci Bağlamında Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi Öz   PDF
Hüsnü Ceylan, Murat Yorulmaz
 
Cilt 5, Sayı 10 (2015) Avrupa Bütünleşmesi Sürecinde: Hukuk, Devlet Ve Egemenlik Tartışmaları Öz   PDF
Murat ALAKEL
 
Cilt 4, Sayı 7 (2014) B.E.A Money Supply And Economic Growth; The Case Of Turkey Öz   PDF
Mehmet Adak
 
Cilt 2, Sayı 4 (2012) Bilgi Toplumu, Değişim ve Yeni Eğitim Paradigması Öz   PDF
Hanifi Parlar
 
Cilt 2, Sayı 4 (2012) Bilişsel Önyargılar ve Yatırımcı Kararlarına Etkileri Öz   PDF
Engin Küçüksille, Hayrettin Usul
 
Cilt 3, Sayı 5 (2013) Bir Doğu Liderliğinin Batı Liderlik Yaklaşımları Perspektifinden Değerlendirilmesi: Konosuke Matsushita Öz   PDF
Sümeyra Alpaslan Danışman
 
Cilt 4, Sayı 7 (2014) Bireyin Söylem Kalitesinin Toplumsal Yaşama Yansımaları: Kavramsal Bir Bakış Öz   PDF
Işıl Zeybek
 
Cilt 1, Sayı 1 (2011) Buşido: Japon Samuraylarının Felsefesi Öz   PDF
Kubilay Akman
 
Cilt 2, Sayı 4 (2012) Ceride-i İlmiyye'de Yer Alan Kararlar Çerçevesinde Fetvahanenin Yargı Kararlarını Bozma Sebepleri Öz   PDF
Saliha Okur Gümrükçüoğlu
 
Cilt 2, Sayı 3 (2012) Çocukların Televizyonun Olumsuz Etkilerinden Korunmasına İlişkin Anne Baba Tutumlarının Değerlendirilmesi Öz   PDF
Burcu Gezer Şen, Yelda Sevim
 
Cilt 3, Sayı 5 (2013) Darülmuallimin İle İlgili Bir Nizamname Layihası ve Darülmuallimin'e Giriş Sürecinde Bir İmtihan Öz   PDF
Umut Kaya
 
Cilt 3, Sayı 6 (2013) Demografik Değişim: Psiko Sosyal ve Sosyo Ekonomik Boyutlarıyla Yaşlılık Öz   PDF
Aynur Yumurtacı
 
Cilt 2, Sayı 3 (2012) Demokrasinin Dönüşüm Sürecinde Birey, Yurttaş ve Cemaat Öz   PDF
Hüseyin Korkut
 
Cilt 5, Sayı 10 (2015) Development Stages of Franchising Relations in Civil Law Relations in Kazakh Law Öz   PDF
Galia ASSIL’BEKOVA
 
Cilt 3, Sayı 5 (2013) Die Oghusen In Divan-i Lugat-it Türk Von Mahmud Kaschgari Öz   PDF
Fehmi Altın
 
Cilt 3, Sayı 5 (2013) Din Eğitiminde Dil ve İletişim Etkinliği Olarak Dinlenme Öz   PDF
Süleyman Gümrükçüoğlu
 
Cilt 2, Sayı 3 (2012) Dünya'daki Gelişmeler Paralelinde Türkiye'de Değişen Özürlülük Politikaları Öz   PDF
Fethi Güngör, Güler Güneş
 
Cilt 4, Sayı 7 (2014) Duygusal Zekanın İşten Ayrılma Eğilimine Etkisi: Bir Alan Araştırması Öz   PDF
Sinan Ünsar, Derya Dinçer
 
Cilt 1, Sayı 2 (2011) E-Dönüşüm ve E-Belediyecilik: Katılma ve Yönetişim Sorununda Yoksullar Öz   PDF
Bedrettin Kesgin
 
Cilt 5, Sayı 10 (2015) Eremya Çelebi Kömürciyan’ın Gözüyle İstanbul Kapıları Öz   PDF
Habibe KAZANCIOĞLU
 
Cilt 1, Sayı 2 (2011) Ernest Gellner'in Ulusçuluk Kuramı Üzerine Bazı Dikkatler Öz   PDF
Hasan Aksakal
 
Cilt 1, Sayı 1 (2011) Ertuğrul Gazi Türbesi ve Civarındaki Bazı Kitabelerin Okunuşuna Dair Öz   PDF
Ersin Teres
 
Cilt 2, Sayı 3 (2012) Et-Tekfir: Dawabituhu, Mewabi'uhu, Lewazimuhu Fi Daw'i'l-Kur'an Öz   PDF
Ahmet Alabalık
 
Cilt 5, Sayı 9 (2015) European Social Dialogue in Transformation Process1ª Öz   PDF
Necibe Nevra ESENTÜRK
 
Cilt 1, Sayı 1 (2011) Evlilikte Çiftleri Etkileyen Unsurlar ve Arkadaşlık İlkeleri Öz   PDF
Muhsin Yılmazçoban
 
Cilt 3, Sayı 5 (2013) Facebook ve Mahremiyet: Görmek ve Gözetle(n)mek Öz   PDF
İlhan Korkmaz
 
Cilt 2, Sayı 4 (2012) Farisilik ve Rabbiler Öz   PDF
Kürşat Haldun Akalın
 
Cilt 2, Sayı 3 (2012) Farklı Eğitim Programlarına Devam Eden Lise II. Sınıf Öğrencilerinin Algıladıkları Anne-Baba Davranışları İle Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Öz   PDF
Ayşe Hicret Güdük, Ayşe Belgin Aksoy
 
Cilt 3, Sayı 6 (2013) Franz Kafka'nın Yargı Adlı Eseri İle Siegfried Lenz'in Almanca Dersi Adlı Eserinde Baba Oğul Motifinin Karşılaştırılması Öz   PDF
Fatma Karahalil
 
Cilt 3, Sayı 5 (2013) Futbol Taraftarlarının Yeni Mabedi: Disneystat'ların Doğuşu Öz   PDF
Ayhan Dever
 
Cilt 3, Sayı 6 (2013) G20 Ülkeler İçin Gelir Yakınsama Analizinin Panel Birim Kök Testleri İle İncelenmesi Öz   PDF
Muhammed Tıraşoğlu
 
Cilt 3, Sayı 5 (2013) Genel Çeviri Kuramlarının Sözlü Çevriye Etkisi ve Sözlü Çeviriyi Yazılı Çeviriden Ayıran Özellikler Öz   PDF
Muharrem Tosun, Sevinç Kubukcik
 
Cilt 2, Sayı 4 (2012) Göç Olgusunun Ekonomi-Politiği ve Uluslararası Göç Kuramları Üzerine Bir Değerlendirme Öz   PDF
Fuat Güllüpınar
 
Cilt 5, Sayı 9 (2015) Görev, Yetki ve Sorumluluklar Açısından 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Uygulamaları Öz   PDF
Kenan KAYAN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2011) Hakikat-ı Muhammedi Düşüncesi ve Bu Düşüncenin Referanslarını Aktaran İki Kaynak ve Müellifleri Öz   PDF
Mustafa Akman
 
Cilt 2, Sayı 3 (2012) How National Education Systems Respond to Globalization: A Case of Korea Öz   PDF
Mehmet Dinç
 
Cilt 1, Sayı 1 (2011) İç Mekan Tasarımının Kurum Kimliğine Uygunluğunun Ölçülmesine Yönelik Yöntem Önerisi Öz   PDF
Deniz Ayşe Yazıcıoğlu, Pınar Seden Meral
 
Cilt 5, Sayı 9 (2015) İlkokullarda Okul Sosyal Hizmetinin Gerekliliğinin Öğretmen Gözüyle Değerlendirilmesi Öz   PDF
Esma Aynur GÖKGÖZ, Bedrettin KESGİN
 
Cilt 3, Sayı 5 (2013) Ingeborg Bachmann'ın "Malina" Adlı Eserinin Feminist Açıdan İncelenmesi Öz   PDF
İnci Karabacak
 
Cilt 1, Sayı 1 (2011) İnsan Kaynakları Denetimi ve Bir inceleme Öz   PDF
Gülşah Karavardar
 
Cilt 2, Sayı 3 (2012) Interkulturelle Zusammenarbeit Öz   PDF
Recep Akay
 
Cilt 5, Sayı 9 (2015) İslam Hukukunda İstihlâk ve Hükümleri Öz   PDF
Yunus Naci CIBIZ
 
Cilt 2, Sayı 3 (2012) İşletmelerin Pazarlama Eylemlerinin İşletme Performansı İle Müşteri Odaklılık, Yenilik Yapma ve Örgütsel Öğrenme Arasında Ara Değişken Etkisi Öz   PDF
Fahri Apaydın
 
Cilt 2, Sayı 3 (2012) İşyerinde Psikolojik Yıldırmanın İş Tatminine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama Öz   PDF
Esen Özdemir, Agah Sinan Ünsar, Adil Oğuzhan
 
Cilt 3, Sayı 5 (2013) Japon Atasözlerinde Aile ve Akrabalılık Kavramı Öz   PDF
Okan Haluk Akbay
 
Cilt 3, Sayı 6 (2013) Kavram Tartışmaları Etrafında 21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü Öz   PDF
Gökhan Bolat
 
Cilt 3, Sayı 5 (2013) "Korunmaya Muhtaç Yaşlılara Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti Sunulması" Adlı Proje Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Yusuf Genç, Kamil Alptekin
 
Cilt 1, Sayı 2 (2011) Kültür Bağlamında Kent ve Mekansal Örgütlenme Öz   PDF
Ürün Anıl Özdemir
 
Cilt 2, Sayı 3 (2012) Kur'an'da İletişimin Önemi ve Bunun Önündeki Engeller Öz   PDF
Süleyman Gümrükçüoğlu
 
Cilt 1, Sayı 1 (2011) Kur'an'da Salat Kavramının Semantik Analizi Öz   PDF
Mehmet Soysaldı
 
Cilt 2, Sayı 4 (2012) Kur'an'da "Sebt" Kavramı Öz   PDF
Nurettin Turgay
 
Cilt 2, Sayı 3 (2012) Küresel Kriz Sonrası Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi Ekonomileri Öz   PDF
Naci Yılmaz, Bora Selçuk
 
Cilt 4, Sayı 8 (2014) Küresel Tüketici Kültürü Kavramıyla Birlikte Değişen Pazar Bölümlendirme Yaklaşımları: Uluslararası Pazarlama Literatürüne Bakış Öz   PDF
Ramazan NACAR, Nimet URAY
 
Cilt 4, Sayı 8 (2014) Küreselleşen Emek Piyasalarında Yeni Bir Olgu: Yetenek Yönetimi Öz   PDF
Aynur YUMURTACI
 
Cilt 1, Sayı 2 (2011) Kurumsal Bakım Elemanlarının Genel Özellikleri ve Yaşadıkları Sorunlar Öz   PDF
Mehmet Zafer Danış, Yusuf Genç
 
Cilt 3, Sayı 6 (2013) Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamalarının Kritik Başarı Faktörleri-İMKB Şirketleri Üzerine Bir Çalışma Öz   PDF
Serkan Bayraktaroğlu, Kemal Demirci, Metin Uluköy
 
Cilt 5, Sayı 9 (2015) Kur’ân Lügatı İlmi Açısından Hz. Îsâ’nın (a.s.) Ref’i ve Nüzûlü Öz   PDF
Süleyman AYDIN
 
Cilt 5, Sayı 10 (2015) Kur’ân’da “Baba” Kelimesi Ve Âzer’in İbrahim (A.S)’ın Babası Olması Meselesi Öz   PDF
Süleyman AYDIN
 
Cilt 5, Sayı 10 (2015) Lozan Antlaşması’nda Musul Sorunu Ve Hatay Meselesi Öz   PDF
Tarık SAYGI
 
Cilt 5, Sayı 10 (2015) Makedonya ile Yunanistan Arasındaki ‘İsim Sorunu’nda Rol Oynayan Temel Parametrelerin Analizi Öz   PDF
Gül Tuba DAĞCI, Asiye ŞİMŞEK
 
Cilt 1, Sayı 1 (2011) "Mevlana-Aşkın Dansı" İle Evrenselliğe Odaklanmak Öz   PDF
Arzu Toğuşlu
 
Cilt 4, Sayı 7 (2014) Milli Mücadele’de Atatürk İle Claude Farrere’in İzmit’i Ziyareti Öz   PDF
Tarık Saygı
 
Cilt 5, Sayı 10 (2015) Milliyetçiliğe Dair Çözümlemelerde Toplumsal Cinsiyet Olgusu Öz   PDF
Alper KASIMOĞLU
 
Cilt 3, Sayı 5 (2013) Milliyetçilik ve Dil: Dil Milliyetçiliğinin Başarı ve Başarısızlıkları Öz   PDF
Alper Kasımoğlu
 
Cilt 5, Sayı 9 (2015) Neo-Oryantalizm ve Orta Doğu’yu Anlamak Öz   PDF
Halit Burç AKA, Ensar NİŞANCI
 
Cilt 2, Sayı 3 (2012) Nükleer Güç ve Güvenlik Sorunu Bağlamında ABD ve İran Öz   PDF
Murat Yorulmaz
 
Cilt 3, Sayı 6 (2013) Okul Öncesi Dönemde Duygusal Becerilerin Geliştirilmesi Öz   PDF
Neslihan D. Saltalı
 
Cilt 2, Sayı 4 (2012) Orta Asya'dan Balkanlar'a Kobi Niteliğinde Aile İşletmeleri Öz   PDF
Selim Özdemir, Selami ÖZCAN
 
Cilt 2, Sayı 4 (2012) Ortaçağdan Aydınlanmaya Kıta Avrupa'sında Meşruiyet Paradigmasının Dönüşümü Öz   PDF
Mehmet Birsin
 
Cilt 4, Sayı 8 (2014) Osmanlı Adalet Sisteminde Bireysel Başvuru Hakkı Öz   PDF
Tunca ÖZGİŞİ
 
Cilt 4, Sayı 8 (2014) Osmanlı Dönemi Diyarbakır Hanları Üzerine Bir İnceleme Öz   PDF
Nursel KARACA KARACA
 
Cilt 4, Sayı 8 (2014) Özbekistan’da İslam, Siyasi Sistem ve Radikalizm Öz   PDF
Efe ÇAMAN, Kenan DAĞCI
 
Cilt 5, Sayı 9 (2015) Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre’nin Tasavvufî Görüşleri Öz   PDF
Bilgihan KALKAN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2011) Reklamlarda Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve Kadın İmgesinin Kullanımı; Bir İçerik Analizi Öz   PDF
Duygu Dumanlı
 
Cilt 4, Sayı 7 (2014) Risk Yönetim Organizasyonu Aşamalarının Değerlendirilme Yöntemleri Öz   PDF
Azer Feyzullayev
 
Cilt 5, Sayı 9 (2015) Sadık Rüyaların Fütürolojiye Katkısı: Sahabe Örneği Öz   PDF
Ali SEYYAR
 
Cilt 5, Sayı 10 (2015) Sağlık Sektöründe Bir İş Analizi Uygulaması Öz   PDF
Selami ÖZCAN, Haci Yunus TAŞ, Yaprak BOYSAN
 
Cilt 5, Sayı 10 (2015) Sait Faik Abasıyanık’ın Eserlerinde Çalışma İlişkileri Öz   PDF
Kutluğ Kağan KARAHAN
 
Cilt 3, Sayı 5 (2013) Şer'i Hükümlerin Ta'lili ve İbadetlerde İçtihat Meselesi Üzerine Öz   PDF
Mehmet Özkan
 
Cilt 1, Sayı 2 (2011) Sinemada Ürün Yerleştirme ve Asmalı Konak Hayat Filmi Öz   PDF
Bora Çavuşoğlu, Ece Baban, Ürün Anıl Özdemir
 
Cilt 1, Sayı 1 (2011) Siyer Yazıcılığında Abbas Portresinin Oluşumuna Abbasilerin Etkisi Öz   PDF
Mehmet Azimli
 
Cilt 1, Sayı 1 (2011) Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının İkna Sürecinde Sosyal İçerikli Reklamların Kullanımı: Bir Çözümleme Örneği Öz   PDF
Öykü Ezgi Yıldız, Ceyda Deneçli
 
Cilt 1, Sayı 2 (2011) Soyut Sanatta "Işık-Renk" Olgusu Öz   PDF
Ayhan Çetin
 
Cilt 4, Sayı 8 (2014) Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Edebiyatı’nda Tenkidin Genel Seyri Öz   PDF
Yasin BEYAZ
 
Cilt 1, Sayı 1 (2011) Tarihsel Perspektifte Muhasebenin Doğuşunu ve Gelişimini Etkileyen Faktörler Öz   PDF
Ahmet Gökgöz
 
Cilt 1, Sayı 2 (2011) Tarihsel Roman ve Amin Maalouf'un Semerkant'ı Öz   PDF
İrfan Atalay
 
Cilt 2, Sayı 3 (2012) TBMM ve Divan-ı Harp Mahkemesi Tutanaklarına Göre "Kubilay Olayı" Öz   PDF
Barış Ertem
 
Cilt 5, Sayı 10 (2015) Tefsire Etki Eden Kırâat Farklılıkları Bakımından Yûsuf Sûresi Öz   PDF
Fatih CANKURT
 
Cilt 1, Sayı 2 (2011) Trakya Üniversitesindeki Almanca Öğretmeni Adaylarının Almancadaki "Es" Kelimesinin Anlam Özelliklerini Fark Edebilme Seviyeleri Öz   PDF
Sevinç Sakarya Maden, Selma Akol, Recep Baltaş, Fatma Çağırgan, Aylin Öztürk
 
Cilt 3, Sayı 5 (2013) Tüketicilerin Algıladıkları Risklerin Azaltılmasında Pazar Eksperlerinin Rolü Öz   PDF
Dursun Yener
 
Cilt 3, Sayı 6 (2013) Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Vicdani Ret Öz   PDF
Alper Kasımoğlu
 
Cilt 4, Sayı 7 (2014) Türk İşletme Dünyasından Muhasebe Barter Uygulamaları ve Örnekleri Öz   PDF
Cevdet Kızıl, Şadi Evren Şeker, Tamer Avarkan
 
Cilt 1, Sayı 2 (2011) Türk Sosyolojisinde Yeni Arayışlar: Beden Sosyolojisi Üzerine İlk Kitap Öz   PDF
Fahri Çakı
 
Cilt 1, Sayı 1 (2011) Türk-İslam Devletlerinde İnsan Hakları Konusunda Örnek Uygulamalar Öz   PDF
Alaeddin Çetinkaya
 
Cilt 3, Sayı 6 (2013) Türkiye Sermaye Piyasalarında Kaydi Sistem Uygulamaları Öz   PDF
Filiz Sancak, Eyüp Bastı
 
Cilt 3, Sayı 5 (2013) Türkiye ve Brics Ülkelerinin Yabancı Yatırım Endeksleri Açısından Karşılaştırılması Öz   PDF
Yılmaz Onur Ari
 
Cilt 2, Sayı 4 (2012) Türkiye'de Din Eğitimi ve Toplumsal Beklentiler -Konya Örneği- Öz   PDF
Yusuf Batar
 
Cilt 5, Sayı 10 (2015) Türkiye’de 1923- 1960 Yılları Arasında Kapatılan Siyasi Partiler Öz   PDF
Süzan ÜNAL
 
Cilt 5, Sayı 9 (2015) Türkiye’de Ar-Ge, Patent ve Ekonomik Büyüme İlişkisi (1970-2012) Öz
Mehmet KARAKAŞ, Mehmet ADAK
 
Cilt 4, Sayı 7 (2014) Türkiye’de Cumhuriyet’in İlanından Günümüze Uygulanan Nüfus Politikaları Öz   PDF
Elif Yüsel Oktay
 
Cilt 5, Sayı 9 (2015) Türkiye’nin Sınıraşan Sular Sorunu Öz   PDF
Ramazan ERDAĞ
 
Cilt 4, Sayı 7 (2014) Understanding The Factors That Shaped The Negative Image Of Turks In Europe And Its Effects On Turkey’s EU Membership Öz   PDF
Serpil Öztürk
 
Cilt 4, Sayı 8 (2014) Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Yalova Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama Öz   PDF
Duygu * TALİH AKKAYA, Emel YILDIZ, Yasemin KOLDERE AKIN
 
Cilt 4, Sayı 8 (2014) Yapısal İşlevselci Teori ve Toplumsal Tabakalaşma Öz   PDF
Kemal AYDIN
 
Cilt 2, Sayı 3 (2012) Yazınbilim Bağlamında İzedebiyat Sitesinin İncelenmesi Öz   PDF
Hikmet Asutay, Serap Çınar
 
Cilt 2, Sayı 4 (2012) Yeni (Duyuşsal) Reklam İletileri Bağlamında "Göstergeleri" Okumak: Göstergebilimsel Yöntemden Yararlanarak Bir Reklam İletisi Çözümlemesi Öz   PDF
Cihan Becan
 
Cilt 2, Sayı 4 (2012) Yeni Ortaöğretim Fizik Programının Günlük Hayatla İlişkilendirilmesinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Öz   PDF
Bekir Tanuğur, F.O Bekiroğlu, Cem Gürel, Erol Süzük
 
Cilt 1, Sayı 2 (2011) Yerel Yönetimler Arası İşbirliği Modelleri: Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerindeki Yerel Yönetim Birlikleri Üzerine Bir İnceleme Öz   PDF
Gökhan Zengin
 
Cilt 1, Sayı 1 (2011) Yönetimden Yönetişime: Kavramsal Bir Bakış Öz   PDF
Yahya Fidan
 
Toplam 115 ögeden 1 - 25 arası